Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Hiện nay Phòng Sau đại học dự kiến mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học (Triết học Mac - Lênin và
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học)
Hện nay, Phòng Sau Đại học có mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắ
Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung
Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển