Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội

PGS. TSKH Bùi Loan Thùy

I. Sách xuất bản

Giáo trình

1. Giáo trình Tổ chức và quản lý công tác thông tin thư viện, 1998, TP. HCM (đồng tác giả)

2. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong Thư viện học, 2000, Vụ Thư viện Bộ Văn hóa Thông tin

3. Giáo trình Thư viện học đại cương, 2001, Nxb Đại học quốc gia TPHCM

4. Giáo trình Pháp chế Thư viện - Thông tin, 2009, Nxb Đại học quốc gia TPHCM

5. Giáo trình Kỹ năng trình bày và giải quyết vấn đề, 2009, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP HCM (đồng tác giả)

6. Giáo trình Kỹ năng mềm, 2010, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP HCM (đồng tác giả)

7. Giáo trình Kỹ năng viết, 201, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP HCM (đồng tác giả)

8. Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, 2012, Trường Đại học Kinh tế tài chính TP HCM (đồng tác giả)

9. Giáo trình thư mục tài liệu chính trị - xã hội, 2013, Nxb Đại học quốc gia TPHCM

10. Giáo trình thông tin phục vụ lãnh đạo quản lý, 2014, Nxb Đại học quốc gia TPHCM

11. Lưu trữ học đại cương, 2015, Nxb Đại học quốc gia TPHCM (đồng tác giả)

Chuyên khảo

1. Hiện trạng và tương lai phát triển khoa học thư viện ở Việt Nam, 1997, Nxb Văn hóa - Thông tin

2. Библиотечное дело и библиотековедение Вьетнама: История, современное состояние и перспективы, 2002, Nxb Đại học Tổng hợp Văn hóa Nghệ thuật Xanh-pê-tec-bua (Liên bang Nga)

Tham khảo

1. Thư mục Hồ Chí Minh, 2005, Nxb Đại học quốc gia TPHCM (chủ biên)

2. Giáo dục tâm sinh lý cho mọi lứa tuổi, 2007, Nxb Văn hóa - Thông tin (đồng tác giả)

3. Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, vị tướng của hòa bình, 2009, Nxb Văn hóa Sài Gòn (chủ biên)

4. Văn bản và tài liệu văn thư – nguồn bổ sung cho phông lưu trữ quốc gia Việt Nam, 2016, Nxb Đại học quốc gia TPHCM (đồng tác giả)

5. Phạm Văn Đồng- rực sáng một nhân cách, 2018, Nxb Tổng hợp TP.HCM (chủ biên)

II. Bài báo  quốc tế

1. Современное состояние областных библиотек во Вьетнаме и российский опыт организации и ведения научно-исследовательской работы // Проблемы национальных библиотек и региональных библиотечных центров.- Сборник научных трудов .- Вып. 4. РНБ. 1997. Trang 97-105, 1997

2. Promoting an Interdisciplinary Approach in Scientific Reseach and Training Human Resources for Vietnam's Libraries and Archives , Universal Journal of Management, p.196-202, Vol.4, April 2016, ISSN 2331 - 950 X (Print)/ISSN 2331 - 9577 (Online)

3. Approaching the Overview of Human Resource Training in Tourism Based on Social Demand in Vietnam, International Journal of Business, Humanities and Technolog, p.40-48, Vol.6, No.1, 2016, ISSN 2162 - 1357 (Print)/ ISSN 2162 - 1381 (Online)

4. Building the Knowledge Portal for University Libraries in Vietnam, International Journal of Business, Humanities and Technolog, p.17-24, Vol,6, No,3, June 2016, ISSN 2162 - 1357 (Print)/ISSN 2162 - 1381 (Online)

5. Developing the Use of Social Media in the Activities of University Libraries in Vietnam, The Social Sciences, p.3894-3900, Vol.11, Issue 16, 2016, ISSN 2162 - 1357 (Print)/ISSN 2162 - 1381 (Online)

6. Work-Family Role Conflict: A Survey of Woman Entrepreneurs In HOCHIMINH City, 2015

7. Enhancing the lecturers' competencies in internationalise higher education in Vietnam, 2017, ISSN: 2146-5193

8. Social Integration of Vietnamese Women Married to Foreigners (Case Studyin Penghu Islands and Taipei, Taiwan), 2017, ISSN 0128-2603

III. Bài hội thảo quốc tế

Experience of the Information and Library Center, attached to HCM City University of Social Science and Humanities, in digitization of documents and creating full-text databases. The 10th International Conference on Digital Libraries. Asian Digital Libraries: Looking back 10 years and forging new frontiers, 10-13/12/2007.- p. 150-157.

IV. Bài báo trong nước

1. Vấn đề đào tạo cán bộ thông tin-tư liệu ở Việt Nam// Tạp chí Thông tin & tư liệu.- Số 2/1997.- Tr. 12-15

2. Hiện đại hóa hệ thống thông tin-thư viện trường Đại học Khoa học xã hội& Nhân văn// Tạp chí Thông tin & tư liệu.- Số 2/1998.- Tr. 8-12

3. Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học chuyên ngành thông tin-thư viện – một nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới// Tập san Thư viện Thư viện quốc gia Việt Nam.- Số 4/1998.-Tr.9-12.

4. Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin trong các trường đại học. Báo cáo khoa học tại Hội nghị cấp ngành Thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ//Kỷ yếu Hội nghị Thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ.- H., Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia, 1998.- Tr.50-53.

5. Vai trò của thư viện trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường // Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - vai trò của nghiên cứu và giáo dục”.- TP. HCM, Nhà xuất bản TP. HCM, 1999.- Tr.535-543.

6. Những đòi hỏi mới đối với cán bộ quản lý thư viện và cơ quan thông tin trong giai đoạn hiện nay// Tạp chí Thông tin & tư liệu.- Số 1/2000.- Tr. 17-21

7. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thư viện-thông tin trong giai đoạn hiện nay// Tạp chí Thông tin & tư liệu.- Số 4/2000.- Tr. 8-12

8. Những vấn đề cơ bản trong việc đào tạo cán bộ thư viện-thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước// Tập san Khoa học xã hội & Nhân văn.- Số 16/2000.- Tr. 55-59

9. Hiện đại hóa hệ thống thư viện các trường Đại học và Cao đẳng phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học//Tập san Thông tin khoa học- Diễn đàn chuyên môn.- Số 1/2000.-Tr. 25-27

10. Sự phát triển sự nghiệp thư viện-thông tin gắn bó chặt chẽ với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước//Tập san Thông tin & Thư viện phía Nam - Số 15/2001.- Tr. 2-7

11. Đổi mới phương pháp dạy nghề thư viện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong thế kỷ XXI// Tập san Thông tin khoa học - Diễn đàn chuyên môn – Chuyên đề nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ văn hóa - Số 1(5)/ 2001.- Tr. 67-72

12. Thư viện đại học trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp khoa //Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thư viện và cán bộ thư viện-thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.- Trường ĐHKHXH&NV ĐHQG TP HCM, Khoa TV-TTH, 2002.- Tr.15-24.

13. Vấn đề đào tạo cán bộ đại học thông tin-thư viện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước// Tạp chí Thông tin & tư liệu - Số 4/2002.- Tr. 5-12

14. Kinh nghiệm phát triển hạ tầng cơ sở Thông tin-thư viện Nhật Bản và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường // Kỷ yếu Hội thảo khoa học “ Nhật Bản trong thế giới Đông Á và Đông Nam Á”.- TP.HCM, Nhà xuất bản TP. HCM, 2003.- Tr. 510-520.

15. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thư viện đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thư viện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước//Tập san Thông tin & Thư viện phía Nam - Số 17/2003.- Tr. 12-20

16. Bối cảnh hoạt động thông tin-thư viện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước// Tập san Khoa học xã hội & Nhân văn - Số 24/2003.- Tr.80-87

17. Bàn về vai trò của thư viện trong giáo dục. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp khoa//Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thư viện- công cụ của giáo dục và phát triển”.- Trường ĐHKHXH&NV ĐHQG TP HCM, Khoa Thư viện-Thông tin học, 2003.- Tr. 97-101.

18. Về năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo thư viện- thông tin// Tạp chí Thông tin & tư liệu.- Số 3/2004.-Tr.1-6

19. Các biện pháp phát triển sự nghiệp thư viện-thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước// Tập san Thư viện Thư viện quốc gia Việt Nam.- Số 1/2004.- Tr. 37-44

20. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thư viện trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa //Tập san Thông tin & Thư viện phía Nam.- Số 19/2004.- Tr. 2-11

21. Ưu thế của thư viện điện tử, thư viện số và các vấn đề cần giải quyết khi xây dựng thư viện điện tử, thư viện số// Tập san Khoa học xã hội & Nhân văn.- Số 27/2004.- Tr. 17-25

 

22. Tầm quan trọng của lý luận thư viện học hiện đại với sự phát triển của thực tiễn thư viện trên thế giới// Tập san Thông tin khoa học- Diễn đàn chuyên môn.- Số 1(13)/2004.- Tr. 5-15

23. Thư viện điện tử nhìn dưới góc độ đào tạo// Tạp chí Thông tin - tư liệu.- Số 3/2005.- Tr. 5-11.

24. Tăng cường vai trò của thư viện công cộng trong công cuộc CNH, HĐH nông thôn// Tạp chí Thư viện Việt Nam .- số 3/2005.-Tr.23-30

25. Tăng cường hiệu lực các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thông tin- thư viện trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa// Tạp chí Thông tin - tư liệu.- Số 4/2006. Tr. 1-5.

26. Thư viện trường THPT TP Hồ Chí Minh vươn lên phục vụ tốt giáo dục tòan diện// Tập san Thông tin thư viện phía Nam số 23.- Tr.13-17.

27. Thư viện trường đại học KHXH&NV TP HCM trên lộ trình xây dựng thư viện số//Tạp chí Thông tin và tư liệu.- Số 3/2007.- Tr.25-28.

28. Xây dựng chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin của thư viện đại học Việt Nam// Tạp chí Thông tin và phát triển.-   số 4/2008.- Tr. 3-8.

29. Thư viện đại học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng các yêu cầu của học chế tín chỉ//Tạp chí Thông tin và tư liệu.- Số 4/2008.- Tr. 14-17

30. Các biện pháp xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên học tập phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ tại thư viện trường đại học KHXH&NV. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường // Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” ngày 16/10/2008.- Tr. 34-39

31. Xóa bỏ tình trạng thụ động trong học tập của sinh viên trường đại học KHXH&NV- yêu cầu cấp thiết của đào tạo theo học chế tín chỉ. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường // Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉ” ngày 16/10/2008.- Tr. 45-56.

32. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới// Tạp chí Thư viện Việt Nam.-Số 1/2009.- Trang 3-12.

33. Các đặc điểm lao động thông tin thư viện và các tiêu chí đánh giá lao động thông tin thư viện trong thời đại điện tử”//Tạp chí Thông tin và tư liệu.- Số 4/2009.- Tr.3-18

34. Thông tin với doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường // Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường “Khả năng phục hồi & triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam hậu khủng hoảng” tháng 6/2009. Tr. 213-223

35. Trang tin điện tử của thư viện đại học Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo khoa học & công nghệ trong các trường đại học//Tạp chí Thông tin và phát triển số 4&5 (36) 2010.-tr.27-30.

36. Xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam// Tạp chí Thư viện Việt Nam .- số 6 (26) tháng 11 năm 2010.-Trang 21-27.

37. Thư viện- công cụ hữu hiệu phát triển giáo dục tự học, tự nghiên cứu trong quá trình xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam// Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 5 tháng 6 năm 2010.- Trang 34-36.

38. Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên – Yêu cầu cấp bách của đổi mới giáo dục đại học.- Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 6 tháng 8 năm 2010.- Trang 35-39.

39. Đổi mới hay cải cách giáo dục Việt Nam - Bài toán còn ẩn số//Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học cấp trường “Giáo dục Việt Nam - nguồn nguyên khí quốc gia” ngày 13/11/2010.-TP.HCM.: Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2010.-Trang 101-107.

40. Thư viện điện tử - thế mạnh của UEF phục vụ đào tạo chất lượng cao.- Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 7 tháng 10 năm 2010.- Trang 11-14, 60

41. Cảm nhận của một người thầy về sinh viên UEF- Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 7 tháng 10 năm 2010.- Trang 56-57.

42. Thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong hoạt động Thông tin-thư viện// Tạp chí Thư viện Việt Nam.- Số 1(27) tháng 1 năm 2011.- Trang 16-25.

43. Chuyên nghiệp hóa nhân lực làm công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế phục hồi và phát triển ở Việt Nam// Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 10 tháng 3 năm 2011.- Trang 51-54.

44. Biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả trong thư viện điện tử, thư viện số ở Việt Nam//Tạp chí Thông tin tư liệu số 4/2011 trang 8-18.

45. Xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến quyền tác giả trong phục vụ thư viện ở Việt Nam// Tạp chí Thư viện Việt Nam .- số 6 (32) tháng   11 năm 2011.-Tr.26-31

46. Luật thư viện Việt Nam - điểm tựa nâng cao vị thế của ngành thư viện Việt Nam. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học do Hội Thông tin Khoa học & Công nghệ và Bộ Văn hóa thể thao&Du lịch tổ chức 9/2011 tại Hà Nội //Kỷ yếu Hội thảo“Góp ý dự thảo Luật Thư viện”, Trang 1-7.

47. Thúc đẩy luồng thông tin dịch chuyển giữa Chính phủ và khu vực kinh doanh khi thực hiện tái cấu trúc kinh tế// Tạp chí Phát triển & hội nhập Số 1 (số 11 bộ cũ)/tháng 11/2011.- Tr. 35-36, 103

48. Tăng cường phục vụ thông tin kinh tế đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp của doanh nhân. Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học do Hội Thông tin Khoa học & Công nghệ, Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại và Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ quốc gia tổ chức ngày 23/11/2011// Kỷ yếu Hội thảo“Vai trò thông tin trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trang 50-56.

49. Từ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tiến tới tạo lập giá trị chung trong hội nhập kinh tế toàn cầu// Tạp chí Phát triển và hội nhập .- Số 2 (tháng 1-2 năm 2012).- tr. 55-60.

50. Hướng khắc phục những bất cập chính trong luận văn thạc sĩ khoa học thư viện ở Việt Nam// Tạp chí Thư viện Việt Nam .- số 2(34) tháng 3 năm 2012.- Tr.3-6.

51. Phác thảo bức tranh tự chủ đại học hiện nay// Tạp chí Phát triển và hội nhập.- Số 3 (13) (tháng 3-4 năm 2012).- tr. 71-75

52. Bước đi của giáo dục đại học Việt Nam trước ngưỡng cửa kinh tế tri thức// Tạp chí Phát triển và hội nhập.-Số 4 (14) tháng 5-6 năm 2012.- Tr. 58-61.

53. Hoàn thiện các quy trình phục vụ tại thư viện trường ĐHKHXH&NV-ĐHQGTPHCM nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giảng viên & sinh viên//Kỷ yếu hội thảo đảm bảo chất lượng năm 2012 ngày 19/06/2012.-Tr.154-163

54. Quản lý tài liệu điện tử bằng DSPACE tại trung tâm thông tin-thư viện đại học Kinh tế-Tài chính TP HCM. //Tạp chí Thông tin tư liệu số 5/2012 trang 15-20.

55. Nâng cao sức cạnh tranh cho sinh viên VN trên thị trường lao động trong nước và quốc tế// Tạp chí Phát triển và hội nhập .- Số 6 (16) tháng 9-10/2012.- Tr. 55-60

56. Dạy và rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên// Tạp chí Phát triển và hội nhập - số 7 (17) tháng 11-12/2012 Trang 76-81

57. Tìm lời giải cho bài toán đào tạo kỹ năng đối với sinh viên ngành thư viện-thông tin đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng//Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 3 (41) tháng 5/2013.- Trang 36-38

58. Huy động người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia vào công tác phổ biến thông tin - kinh nghiệm tại thành phố Pleiku// Tạp chí Thông tin và phát triển (Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam), số 6/2013. - tr.36-38.

59. Quản lý chất lượng hoạt động thư viện đại học dưới góc độ ISO 9001 : 2008// Tạp chí Thông tin và tư liệu (Cục thông tin KH&CN quốc gia – Bộ KH&CN), số 5/2013.- tr.3-9

60. Các biện pháp thúc đẩy sinh viên song hành cùng sách trong thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo// Tạp chí Thông tin và phát triển, Hội thông tin khoa học & công nghệ Việt Nam, số 10/2013. -tr.27-29

61. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 6 (44), 11- 2013.- tr.38-42

62. Khả năng chia sẻ tài nguyên điện tử và vấn đề bản quyền trong thư viện đại học// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tháng 11/2013 "Chia sẻ nguồn lực thông tin điện tử trong hệ thống thư viện đại học và cao đẳng Việt Nam" tại trường ĐH Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Công thương, tr.29-41

63. Đầu tư vào thư viện đại học và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư//Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 1/2014, tr.27-38

64. Phát triển thư viện làng trẻ em SOS Việt Nam bảo đảm quyền của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt//Tạp chí Thông tin và Phát triển, số 2/2014, tr.19-22

65. Tăng cường khả năng đáp ứng thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý trong công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức// Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số 2/2014, tr.17-20

66. Phát triển dịch vụ thông tin trong môi trường điện tử tại thư viện đại học// Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 03/2014, tr.7-14

67. Thư viện trong Nha Văn khố và Thư viện Quốc gia Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)// Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tháng 9/2014 "Lưu trữ Việt Nam Cộng hòa (1955-1975) từ góc nhìn lịch sử và lưu trữ học", tr.63-75

68. Không gian học tập mở tại thư viện đại học - mô hình mới phục vụ học tập và sáng tạo của sinh viên// Tạp chí Thông tin và tư liệu.- Số 5/2014. tr. 38-45

69. Hướng giải quyết vấn đề sao chép tài liệu trong thư viện để thực thi quyền tác giả và quyền liên quan ở Việt Nam//Tạp chí Thư viện Việt Nam.- Số 6/2014, tr. 8-13,7

70. Phát triển các dịch vụ thư viện hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và học nghề//Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 12/2014, tr.29-31

71. Thư viện với sự phát triển bền vững xã hội học tập ở Việt Nam// Tạp chí Thư viện Việt Nam, số 02/2015, tr.3-6,20

72. Các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học Việt Nam// Tạp chí Thông tin và tư liệu.- Số 5/2015.tr. 41-48.

73. Lợi thế tiếp cận thông tin qua thư viện so với tiếp cận thông tin qua kênh xuất bản, phát hành//Tạp chí Thư viện Việt Nam.- Số 5 (55) 9/2015.- Tr. 15-20

74. Chương trình đào tạo nhân lực ngành lưu trữ hiện nay tại Hoa Kỳ - Những vấn đề đặt ra với đào tạo nhân lực ngành lưu trữ ở Việt Nam//Tạp chí Văn thư lưu trữ Việt Nam số 8/2015,tr. 13-22,35

75. Tác động tích cực của trang thiết bị kỹ thuật hiện đại trên lớp học và thư viện đến đổi mới phương pháp dạy và học trong trường đại học// Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật với công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo ở đại học. NXB TP HCM tháng 11/2015, Tr.7-20

76. Phát triển du lịch văn hóa sinh thái trên thế giới //Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 3/2016, tr.53-57

77. Phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tại huyện Phú Tân (An Giang) // Tạp chí Thông tin và phát triển, Số 4+5/2016, tr.94-99

78. Từ cổng thông tin thư viện tiến tới xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học//Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 03 (59), 5/2016, tr.14-18,7

79. Du lịch làng nghề một tiềm năng lớn của An Giang cần được khai thác//Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 10/2016, tr.55- 60

80. Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở vào xây dựng cổng kiến thức cho thư viện trường đại học// Tạp chí Thông tin và tư liệu, Số 2/2016, tr. 11-17

81. Marketing xã hội tài liệu lưu trữ - biện pháp hữu hiệu phát huy giá trị tài liệu lưu trữ//Kỷ yếu hội thảo khoa học“Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II - Thực trạng và giải pháp”, ngày 20/05/2016, tr.5-11.

82. Suy nghĩ tìm kiếm giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo đảng và quản lý nhà nước//Kỷ yếu hội thảo “Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo đảng và quản lý nhà nước” Mã số đề tài XH/TLĐ 2015.06 tháng 1/2016, Tr. 177-184.

83. Phát triển dịch vụ thông tin thư viện tại một số trường đại học trên thế giới: bài học với thư viện đại học Việt Nam// Tạp chí Thông tin và tư liệu, Số 2/2017, tr. 3-12

84. Hiện trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận: nhận diện nguyên nhân//Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 4/2017, tr.32-39

85. Hiện trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận: những giải pháp giảm nghèo phù hợp//Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 5/2017, tr.24-30

86. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái từ năng lực phục vụ của người dân địa phương – kinh nghiệm cho du lịch lòng hồ Vàm Nao, An Giang//Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển &nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An Giang”” Sở VHTTDL An Giang tổ chức. Tháng5 /2017

87. Giảm nghèo và giám sát nghèo đói: những kinh nghiệm từ Indonesia, Philippines và Thái Lan// Kỷ yếu hội thảo khoa học “ Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai, tỉnh Ninh Thuận”. Tháng 10/2017. Tr 1-9

88. Hoạt động thông tin địa chí thư viện tại nước Nga – bài học kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin địa chí của các thư viện tỉnh Việt Nam // Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số /2018

89. Sự phối hợp giữa thư viện và lưu trữ trong hoạt động xây dựng và phát triển vốn tài liệu địa chí ở Vương quốc Anh, Hoa Kỳ  // Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, số /2018

90. Tăng cường huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn thành phố Pleiku//Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 4/2018

91. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị của cộng đồng dân cư – quá trình chuyển đổi nếp sống nông dân thành thị dân tại thành phố Pleiku// Tạp chí Thông tin và phát triển.- Số 3/2018

V. Dự án/Đề tài nghiên cứu

Cấp trường

Dự án “Hiện đại hóa hệ thống thông tin - thư viện trường Đại học KHXH&NV, 2004 (Chủ nhiệm đề tài)

Nâng cao chất lượng hoạt động các thư viện đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, 2005 (Chủ nhiệm đề tài)

Dự án “Nâng cao năng lực cung ứng thông tin KHXH&NV phục vụ nghiên cứu khoa học trường Đại học KHXH&NV”, 2006 (Chủ nhiệm đề tài)

Chuẩn hóa quy trình làm việc trong cơ cấu bộ máy quản lý trường đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, 2011 (thành viên)

Cấp Đại học Quốc gia

Xây dựng các giải pháp tổ chức, phát triển hệ thống thư viện Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, 2007 (thành viên)

Cấp Tỉnh

Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, Phú Tân, An Giang, 2016, (Chủ nhiệm đề tài)

Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc Raglai Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, 2016 (Chủ nhiệm đề tài)

Cấp Bộ

Nghiên cứu xây dựng chính sách quốc gia phát triển công tác thông tin khoa học và công nghệ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, 1999 (thành viên)

Di động xã hội của công nhân trong quá trình phát triển xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, 2015 (thành viên)

Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước, 2015 (thành viên)

Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 2017 (Chủ nhiệm đề tài)

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch thị xã Tân Châu giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030", 2018 (Chủ nhiệm đề tài)

Cấp Quốc tế

Nghiên cứu thư viện Việt Nam: ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình máy tính cho cộng đồng, 2008 (thành viên)