Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônXã hội học

ThS Tạ Xuân Hoài

I. Hội thảo quốc tế:

1. Le Thi Mai, Ta Xuan Hoai (2019), Immigrants in Their Own Voice: A social Intergrantion Study. Proceedings of The International Conference on Innovations in The Social Sciences and Hummanities (ISSH 2019) is organized by Ton Duc Thang University (Vietnam) and Trieste University (Italia), Leipzig University (Germany), Warwick University (England), Chiao Tung University (Taiwan), Purdue University (USA).

2. Ta Xuan Hoai, Gareth Wyn (2017), Community Perception of Responsible Tourism Development: A Case Study of Vam Nao Reservoir Area, An Giang, Vietnam. Proceedings of The International Conference on Tourism and Marine Tourism (TMT 2017) is organized by Ton Duc Thang University (Vietnam) and National Penghu University of Science and Technology (Taiwan) - Vietnam.

3. Pham Thai Son, Ta Xuan Hoai, Nguyen Cong Hung (2017), The Relationships among Destination Attractiveness, Place Attachment and Revisit Intention for Marine Tourism in Da Nang, Vietnam. Proceedings of The International Conference on Tourism and Marine Tourism (TMT 2017) is organized by Ton Duc Thang University (Vietnam) and National Penghu University of Science and Technology (Taiwan) - Vietnam.

4. Ta Xuan Hoai, Nguyen Ta Chi Nghia (2016), Tourism impacts on economic, socio-cultural and environmental factors in local community. Proceedings of 4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference – Thailand.

2. Hội thảo trong nước:

1. Tạ Xuân Hoài (2018), Xã hội học công cộng: Một hướng nghiên cứu xã hội học hơn là một phương pháp, hay tập hợp các lý thuyết. Hội thảo Ngày Xã hội học Nam bộ năm 2018, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM.

2. Tạ Xuân Hoài (2017), Nhận thức của đồng bào Raglai hiện nay về vấn đề nghèo đói và các giải pháp thoát nghèo. Hội thảo khoa học Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

3. Bùi Loan Thùy, Tạ Xuân Hoài (2017), Giảm nghèo và Giám sát nghèo đói: những kinh nghiệm từ Indonesia, Philippines và Thái Lan. Hội thảo khoa học Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.

4. Tạ Xuân Hoài (2016), Nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch có trách nhiệm tại địa phương - Trường hợp: lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hội thảo khoa học Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang.

5. Tạ Xuân Hoài (2015), Hội nhập quốc tế về khoa học – công nghệ, Một vài kiến nghị cho sự tiến bộ về khoa học – công nghệ Việt Nam từ góc độ quản lý nhà nước. Hội thảo khoa học cấp quốc gia, do Học Viện Hành chính Quốc gia II, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tạ Xuân Hoài (2015), Di cư của nông dân nghèo từ nông thôn lên thành phố: Một trong những thách thức đối với chính sách giảm nghèo ở Việt Nam. Hội thảo khoa học Trường Đại học Đà Lạt.

7. Tạ Xuân Hoài (2015), Đặc điểm tâm lý du khách trẻ trong xu hướng lựa chọn điểm đến du lịch Nha Trang. Hội thảo khoa học cấp quốc gia, do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa.

8. Tạ Xuân Hoài (2015), Một số yếu tố tác động đến chất lượng sống của công nhân trong bối cảnh công nghiệp hóa. Hội thảo khoa học cấp Nhà nước, do Viện Nghiên cứu công nhân.

9. Nguyễn Minh Huân, Tạ Xuân Hoài (2015), Cơ hội tiếp cận chính sách xã hội cho người lao động của công nhân nhập cư làm việc trong các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo khoa học cấp Nhà nước, do Viện Nghiên cứu công nhân.

10. Tạ Xuân Hoài (2014), Bữa cơm gia đình trong bối cảnh biến đổi xã hội nhanh dưới giác độ phân tích giới. Hội thảo khoa học Viện Phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

11. Tạ Xuân Hoài (2013), Điều tra xã hội học trong thăm dò dư luận hành chính công. Hội thảo khoa học Ngày Xã hội học Nam bộ 2013, Đại học Tôn Đức Thắng đăng cai năm 2013.

12. Tạ Xuân Hoài (2010),Chất lượng giáo dục – đào tạo của Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhìn từ góc độ các nhà sử dụng lao động hiện nay. Hội thảo khoa học trẻ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Tạ Xuân Hoài (2010), Nội dung và điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận - Chính trị hiện nay. Hội thảo khoa học trường Đại học Tôn Đức Thắng.

14. Tạ Xuân Hoài (2009), Quá trình hiệp thương trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án phát triển trên địa bàn Quận 2. Hội thảo khoa học trường Đại học Tôn Đức Thắng.

15. Tạ Xuân Hoài (2006), Sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn Khoa học xã hội – Nhân văn. Hội thảo khoa học trường Đại học Tôn Đức Thắng.

III. Công trình nghiên cứu khoa học:

1. Nghiên cứu viên (2018), Đề tài: "Giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận”. Cấp Sở.

2. Nghiên cứu viên (2017), Đề tài: "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, Phú Tân, An Giang”. Cấp Sở.

3. Nghiên cứu viên (2013), Đề tài: "An sinh xã hội cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh”. Cấp Sở.

4. Chủ nhiệm đề tài (2011), Đề tài: "Hiệu quả các nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu của giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng”. Cấp Cơ sở.

5. Nghiên cứu viên (2011), Đề tài: "Sự xung đột vai trò của nữ doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”. Cấp Sở.

6. Chủ nhiệm đề tài (2008), Đề tài: "Công tác thăm dò dư luận xã hội về hoạt động hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh”. Cấp Cơ sở.

7. Nghiên cứu viên (2008), Đề tài: "Thực trạng giai cấp công nhân thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập hiện nay”. Cấp Sở.

8. Nghiên cứu viên (2007), Đề tài: "Vấn đề đào tạo sinh viên kinh tế và việc làm của sinh viên kinh tế sau khi tốt nghiệp”. Cấp Cơ sở.

9. Nghiên cứu viên (2007), Đề tài: "Phụ nữ khuyết tật – Những rào cản và Giải pháp". Dự án Bình Đẳng giới của Thụy Điển.

10. Nghiên cứu viên (2007), Đề tài: "Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh". Cấp sở.