Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Xã hội học (ngày 15/01/2022)

Vào lúc 7h30 ngày 15/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành Xã hội học (8310301).

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh TÊN ĐỀ TÀI Tên đề tài tiếng Anh
1 186009127 Nguyễn Thị Thúy Hằng 15/8/1984 Kiến thức, thái độ và hành vi phân loại rác thải của người dân xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định Knowledge, attitude and behavior of waste classification of people in Phuoc Son commune, Tuy Phuoc district, Binh Dinh province
2 186009134 Huỳnh Nam Việt 06/06/1982 Sự tham gia của người dân trong việc xây dựng và phát triển du lịch homestay (Nghiên cứu tại Cồn Chim, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Local people’s participation in homestay tourism development (Study in Con Chim, Phuoc Son commune, Tuy Phuoc district, Binh Dinh province).
3 186009131 Nguyễn Thị Hồng Sĩ 07/11/1978 Yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về môi trường đầu tư của doanh nghiệp FDI tại các khu công nghiệp, tỉnh Bình Định. Factors affecting FDI enterprises' satisfaction about investment environment in industrial zones, Binh Dinh province.