Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 (đợt bổ sung)

Phòng Sau đại học thông báo kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong HK1 năm học 2022-2023 như sau:

+ Đối tượng: Sinh viên đủ điện kiện tham gia chương trình 4+1;

+ Thời gian đăng ký học phần: 08h00 ngày 08/07/2022 đến 17h00 ngày 11/07/2022.

Kế hoạch chi tiết tại đây: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-cua-chuong-trinh-41-dot-1-nam-hoc-2022-2023