Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023

Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2022-2023 như sau:

1) Thời gian đăng ký ghi danh: từ 08h00 ngày 20/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

2) Thời gian đăng ký học phần: từ 08h00 ngày 24/06/2022 đến 17h00 ngày 27/06/2022.

Kế hoạch chi tiết tại đây: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2022/ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-cua-chuong-trinh-41-dot-1-nam-hoc-2022-2023.