Nhảy đến nội dung
x

Ngành Công tác xã hội, mã ngành: 7760101, chương trình tiêu chuẩn

 

1. Tổng quan

1.1.Giới thiệu ngành:
Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng vượt qua khó khăn, tự vươn lên và phát triển.
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của trường đại học thuộc TOP 100 trường hàng đầu về đào tạo ngành Công tác xã hội trên thế giới. Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế. Thời gian thực hành nghề nghiệp chiếm tỉ lệ 30% của chương trình đào tạo.
Công tác xã hội là một nghề nghiệp của xã hội hiện đại, vì vậy, thị trường lao động – việc làm của ngành, nghề này rất rộng lớn.
1.2.Triển vọng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân CTXH có thể làm việc tại:
– Các trung tâm CTXH từ Trung ương tới địa phương;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành lao động – xã hội;
– Các tổ chức, đoàn thể: Đoàn-Hội thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn…;
– Các trường học, bệnh viện cung cấp dịch vụ CTXH, tham vấn tâm lý;
– Các cơ sở đào tạo CTXH, cơ sở nghiên cứu xã hội;
– Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;
– Thành lập Trung tâm, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ CTXH.

2. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.

>> CĐR 2015, CĐR 2018

3. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2015, CTĐT 2018