Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học)

Hện nay, Phòng Sau Đại học có mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, cụ thễ:
Thời gian nộp đơn đăng ký: Từ nay đến ngày 15/09/2018 tại phòng Sau đại học (Phòng A305)
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-cho-sinh-vien-ton-duc-thang-hoc