Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)

Hiện nay Phòng Sau đại học dự kiến mở 02 học phần bồi dưỡng sau đại học (Triết học Mac - Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên. Sinh viên có nhu cầu vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.