Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nộp học phí  học kỳ 2/2018-2019  các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về trước

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   PHÒNG TÀI CHÍNH                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Số 58/2018/TB-PTC                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2018
 

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí học kỳ 2/2018-2019  các khóa tuyển sinh từ năm 2017 trở về trước

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2018-2019 đã được Ban giám hiệu phê duyệt;
Căn cứ theo quy trình đăng ký môn học và thu học phí của năm học 2018-2019 đã được phê duyệt;
Căn cứ theo thông báo số 145/2018/TB-ĐH ngày 18 tháng 04 năm 2018 về việc “Sinh viên thực hiện quy trình đăng ký môn học và đóng học phí mới bắt đầu áp dụng cho HK2/2018-2019 trở về sau”;
Nay Phòng Tài chính thông báo thời gian thu học phí theo mức tạm thu học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:
1. Đối tượng thực hiện: Tất cả các bạn sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học có đăng ký học trong HK2/2018-2019
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 04/12/2018 đến 21/12/2018
3. Hình thức thanh toán: các bạn sinh viên đăng nhập vào"Cổng thông tin sinh viên" chọn mục "Học phí" chọn “HD Thanh toán học phí” để xem các hướng dẫn thanh toán học phí.
4. Tra cứu mức học phí phải nộp: các bạn sinh viên đăng nhập vào "Cổng thông tin sinh viên" chọn mục "Học phí" chọn “Học kỳ 2 năm học 2018-2019” để biết mức học phí tạm thu phải nộp trong đợt này 
5. Kiểm tra học phí:
Kể từ ngày 26/12/2018 các bạn sinh viên đăng nhập vào "Cổng thông tin sinh viên" chọn mục "Học phí" chọn “Học kỳ 2 năm học 2018-2019” để kiểm tra đối chiếu số tiền học phí.
* Sinh viên lưu ý: 
- Căn cứ theo kết quả đăng ký môn học học kỳ 2/2018-2019, Phòng Tài chính tạm tính mức học phí phải thu của học kỳ; sau khi có thời khóa biểu chính thức Nhà Trường sẽ xác định lại mức học phí này.
- Sinh viên có kết quả đăng ký môn học bổ sung trên hệ thống thông tin sinh viên trong phân hệ đăng ký môn học từ ngày 3/12/2018 đến ngày 5/12/2018 (đăng ký học chung với khóa tuyển sinh 2018). SV sẽ theo dõi thông báo đóng học phí bổ sung sau.
- Sau khi kết thúc HK 1/2018-2019, Phòng Đại học sẽ cập nhật các điểm đã đạt của sinh viên để kiểm tra điều kiện tiên quyết môn học, sinh viên sẽ bị hủy kết quả đăng ký môn học các môn chưa đạt điều kiện tiên quyết.
- Các sinh viên bị hủy nhóm được nhà trường tạo điều kiện đăng ký bổ sung (đăng ký bổ sung môn học theo đúng số môn học bị hủy và số tín chỉ tương đương số tín chỉ bị hủy). Phòng Tài chính tính học phí chênh lệch do sinh viên bị hủy nhóm, lớp và thông báo học phí chính thức.
- Sinh viên không hoàn tất học phí theo quy định, sẽ không có tên trong danh sách lớp học, không đủ điều kiện tham gia đánh giá điểm quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ. 
Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về học phí đề nghị liên hệ Tổ học phí – ĐT (028)37755070 (Sinh viên vui lòng liên hệ trong giờ hành chính)

    Nơi nhận:                                                                                                TL.HIỆU TRƯỞNG
-Các Khoa: “Để thông báo SV”                                                           TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
-Phòng Đại học, Phòng CTHSSV                                                                       
-Sinh viên                                                                                                            (Đã ký)  
-Lưu: VT
                                                                                                                   LÊ THỊ DUYÊN HOÀI