Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức Phi lợi nhuận (NGO): KIDSPIRE

  • Tên chính thức của dự án tại Việt Nam: ORPHAN IMPACT
  • Người đại diện tổ chức tại VN: Ông Tad Kincaid
  • Tổng Quản lý văn phòng: Trần Lê Diệu Tiên
  • Điện thoại: 0938 155 828
  • Email: tien@orphanimpact.org
  • Lĩnh vực hoạt động chính: Đào tạo chương trình vi tính cho trẻ mồ côi
doanh nghiep