Nhảy đến nội dung
x

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình cao học Xã hội học ứng dụng đào tạo ra những người hiểu và ứng dụng được kiến thức cơ bản và nâng cao của Ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia; có kỹ năng chuyên môn mạnh và sâu để có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết những vấn đề thực tiễn về mặt xã hội trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đóng góp giải pháp làm thay đổi hiện thực xã hội theo hướng tích cực; vững về phương pháp nghiên cứu khoa học, có năng lực tự nghiên cứu và tổ chức triển khai hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn để tạo sự chuyển biến xã hội; có tư duy phản biện, độc lập sáng tạo; có năng lực tự học và ý thức học tập suốt đời.

2. Chương trình đào tạo

2.1. Khái quát chương trình đào tạo

Ngành Xã hội học ngày càng nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng khoa học bởi một thực tế, trong hầu hết các dự án, công trình nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực hoạt động/ ngành khoa học khác nhau đều sử dụng các phương pháp nghiên cứu xã hội học. Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng tăng về lực lượng nhân sự có chuyên môn xã hội học thực hiện khá nhiều vị trí công việc trong các cơ quan chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức NGO, tổ chức kinh doanh, truyền thông đại chúng,... trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập thế giới và khu vực, Bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn đã điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học ứng dụng. Chương trình đào tạo mới có tham khảo chương trình đào tạo cấp bậc Master ngành xã hội học của một số trường ĐH nước ngoài: Temple University, Philadelphia, PA. USA; National University of Singapore (NUS), Chiang Mai University, Cornell University (U.S), University of Wisconsin-Madison; The University of North Carolina; NYU Department of Sociology.

2.2. Cấu trúc chương trình đào tạo

- Phần khối kiến thức chung                                                         15 tín chỉ

- Phần khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành                              30 tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc                   11 tín chỉ

+ Kiến thức chuyên ngành tự chọn                                               19 tín chỉ

- Luận văn thạc sĩ                                                                          15 tín chỉ

Tổng số tín chỉ:                                                                              60 tín chỉ

2.3. Điều kiện tốt nghiệp: 

  1. Đã học xong và đạt yêu cầu tất cả các học phần trong chương trình đào tạo với điểm trung bình chung từ 5,5 trở lên (thang điểm 10);
  2. Đạt yêu cầu chuẩn đầu ra về tiếng Anh theo qui định của Trường;
  3. Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  4. Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu (điểm trung bình chung của Hội đồng từ 5,5 trở lên);
  5. Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên website của ĐHTĐT ít nhất 30 ngày tính từ khi nộp luận văn cho Thư viện Trường;
  6. Giấy chứng nhận của Thư viện Trường đã nhận luận văn (có xác nhận chỉnh sửa của người hướng dẫn và Chủ tịch hội đồng);
  7. Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn tại thời điểm xét.