Nhảy đến nội dung
x

Danh sách giảng viên

1/ Bộ môn Xã hội học:

- PGS.TS Lê Thị Mai                     - Trưởng bộ môn

- PGS.TS John Hutnyk                  - Giảng viên nghiên cứu

- TS Đặng Thị Kim Phụng              - Giảng viên nghiên cứu

- ThS Tạ Xuân Hoài                       - Giảng viên

- NCS Nguyễn Thị Thu Trang        - Giảng viên

- NCS Phạm Thị Hà Thương         - Giảng viên

- ThS Hà Trọng Nghĩa                    - Giảng viên

2/ Bộ môn Du lịch:

- ThS Nguyễn Hiếu Tín                   - Trưởng bộ môn

- NCS Dương Thị Minh Phượng    - Giảng viên

- NCS Hà Thế Linh                         - Giảng viên

- NCS Nguyễn Minh Huân              - Giảng viên

- NCS Nguyễn Thị Bích Đào           - Giảng viên

- ThS Phạm Thái Sơn                     - Giảng viên

- ThS Sử Lê Phương Thảo             - Giảng viên

- ThS Hoàng Thị Vân                      - Giảng viên

3/ Bộ môn Công tác xã hội:

- TS. Lê Hải Thanh                         - Trưởng bộ môn

- TS Đỗ Xuân Hà                            - Phụ trách bộ môn

- NCS Vũ Văn Hiệu                        - Giảng viên

- NCS Nguyễn Thị Phương Linh    - Giảng viên

4/ Bộ môn Việt ngữ học:

- PGS. TS Nguyễn Văn Huệ           - Trưởng bộ môn

5/ Bộ môn Lý luận chính trị:

- TS Phạm Thị Thanh Huyền           - Trưởng bộ môn

- TS Nguyễn Công Hưng                 - Giảng viên

6/ Bộ môn Kỹ năng hỗ trợ:

- TS Tăng Hữu Tân                          - Trưởng bộ môn

- ThS Đỗ Thị Xuân Hương               - Giảng viên