Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônLý luận chính trị

ThS. Thái Thị Tú Anh

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

THÁI THỊ TÚ ANH

THAI THI TU ANH

2. Bộ môn:

Lý luận chính trị

Department of Political Theory

3. Chức vụ: 

Viên chức giảng dạy

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Triết học

Logic học

Philosophy

Logics

5. Các môn giảng dạy:

Triết học Mác - Lênin

Logic học

Philosophy of Marxism and Leninism

Logics