Nhảy đến nội dung
x

Công trình nghiên cứu

1. Phạm Thị Hà Thương (tham gia) “Bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội” (12/2006 – 3/2008) Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý. Mục tiêu nghiên cứu:

-   Mục tiêu chung: Tìm hiểu bạo hành đối với  phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội

-   Mục tiêu cụ thể:

-   Chỉ ra những yếu tố tác động trực tiếp đến việc bạo hành đối với  phụ nữ trong gia đình

-   Đo lường mức độ tiếp cận và hiểu biết của người phụ nữ trong gia đình về các chính sách liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho họ

-   Đề xuất giải pháp cải thiện bình đẳng giới thông qua việc nâng cao sự hiểu biết, khả năng nhận thức của người phụ nữ và nam giới trong việc ngăn ngừa bạo hành

2. Lê Thị Mai và cộng sự (2008 - 2010). Đề tài “Sự xung đột vai trò của nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay” Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ Tp. HCM quản lý. (Chủ nhiệm Đề tài). Kết quả nghiệm thu: Khá. 

3. Phạm Thị Hà Thương (5/2010 – 5/2011, tham gia). “Đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay". Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý. Mục tiêu nghiên cứu:

     - Mục tiêu chung: Nghiên cứu đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay

     - Mục tiêu cụ thế:

+ Tìm hiểu thực trạng đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay

+ Nghiên cứu những yếu tố tác động đến đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay

+ Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay

4. Nguyễn Hiếu Tín (2010 - 2011). “Thư pháp chữ Việt – sản phẩm du lịch độc đáo Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường. Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

5. Phạm Thị Hà Thương (1/2011 – 1/2012, đồng chủ nhiệm). “Thái độ của sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức” Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý (đồng chủ nhiệm). Mục tiêu nghiên cứu:

-   Mục tiêu chung: Tìm hiểu thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.

-   Mục tiêu cụ thể

-   Tìm hiểu nhận thức của sinh viên trường Đại học Tôn Đức về chương trình giáo dục ba nội dung đạo đức

-   Tìm hiểu hành vi của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc thực hiện giáo dục đạo đức của nhà trường.

-   Xác định vai trò của giáo viên chủ nhiệm/cố vấn đến thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức hiện nay

-   Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của sinh viên trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục đạo đức của nhà trường

6. Lê Thị Mai và cộng sự (2013-2014). Đề tài “Social Integration of Vietnamese Residing Abroad (Case of Vietnamese American in Philadelphia. PA. US)”. Sponsored by The Center for Vietnamese Philosophy, Culture and Society. College of Liberal Arts. Temple University. PA. US. (Chủ nhiệm đề tài).

7. Tăng Hữu Tân và cộng sự (2014). Dự án Nâng cao năng lực cho nhân viên xã hội các tỉnh miền Nam Việt Nam (2009-2010). UBND TP.HCM phê duyệt tại văn bản số 3486/UB ngày 17/6//2014

Tóm tắt dự án: Thông qua các buổi tập huấn và hội thảo, dự án giúp nâng cao năng lực hoạt động, điều hành cho nhân viên xã hội các tỉnh miền Nam Việt Nam. Từ đó, giúp học viên làm việc bài bản và có tính chuyên môn cao hơn.

8. Tăng Hữu Tân và cộng sự (2014). Dự án Xây dựng bộ công cụ quản lý nâng cao nâng lực làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam (2013-2015): với vai trò là thành viên tham gia)

Tóm tắt dự án: Xây dựng một bộ công cụ xây dựng năng lực làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ tại Việt Nam đưa vào sử dụng với tính chuyên môn và tiện ích cao

9. Tăng Hữu Tân và cộng sự (2014). Dự án Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (2013-2015); Tên gọi mới: Nâng cao năng lực cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (2015-2020). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 72/TLĐ ngày 11/01/2013

Tóm tắt dự án: Thông qua các buổi tập huấn tập trung và theo dõi tại nhà của tập huấn viên, người kinh doanh nhỏ được đào tạo về kỹ năng quản lý, bán hàng, … để có thể quản lý kinh doanh tốt hơn.

10. Tăng Hữu Tân và cộng sự (2014). Dự án Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (1/2014-12/2014)

Tên gọi mới: Đào tạo kỹ năng quản lý và hỗ trợ kinh doanh cho đối tượng kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ (2015-2020)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 111/TLĐ ngày 25/01/2014

Tóm tắt dự án: Tổ chức các buổi tập huấn nâng cao về quản lý kinh doanh, marketing,v.v. để giúp người kinh doanh quản lý tốt hơn công việc kinh doanh của mình. Xây dựng chương trình học thiết thực, hội thảo chuyên đề và câu lạc bộ kinh doanh nhỏ cho học viên tham gia trao đổi kinh nghiệm

11. Lê Thị Mai và cộng sự (2015). Đề tài “Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước. Mã số: XH/TLĐ.2015.07 do Tổng Liên đoàn LĐ VN quản lý (Chủ nhiệm đề tài).

12. Lê Thị Mai (2015, thư ký khoa học). Đề tài “Di động xã hội của công nhân trong quá trình phát triển xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam” Mã số: XH/TLĐ.2015.06 do Tổng Liên đoàn LĐ VN quản lý.

13. Bùi Loan Thùy và cộng sự. (2016). Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, Phú Tân, An Giang. Dự án cấp tỉnh.

14. Bùi Loan Thùy và cộng sự. (2016). Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc Raglai Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Dự án cấp tỉnh.

15. Lê Thị Mai và cộng sự (2016). Đề tài “Social integration of Vietnamese women who married foreigners (Case Study in Penghu and Taipei, Taiwan)- Mã số “FOSTECT.2015.BR.21” do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý.

16. Đỗ Xuân Hà (2016, tham gia) “Thực trạng và thách thức của vấn đề công đoàn ở nước ta trong bối cảnh hội nhập thế giới”. Đề tài Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo của Đảng và nhà nước”. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

17. Bùi Loan Thùy và cộng sự. (2017). Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Dự án cấp tỉnh.

18. Bùi Loan Thùy và cộng sự. (2018). Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch thị xã Tân Châu giai đoạn 2018-2025, định hướng 2030". Dự án cấp tỉnh.

19. Lê Thị Mai và cộng sự (11/2017 - 5/2019).  Đề tài "Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp KCN, KCX Tp. Hồ Chí Minh" do Sở Khoa học công nghệ thành phố HCM quản lý (Chủ nhiệm đề tài). Mục tiêu nghiên cứu:

-   Nhận diện những biểu hiện của tình trạng xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở KCN, KCX Thành phố Hồ Chí Minh;

-   Xác định nguyên nhân, yếu tố tác động dẫn đến hiện tượng xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở KCN, KCX thành phố Hồ Chí Minh;

-   Mô tả thực trạng công đoàn và các bên liên quan tham gia giảm thiểu và giảiquyết xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở KCN, KCX thành phố Hồ Chí Minh;

-   Đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở KCN, KCX thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam mở rộng sự tham gia các Hiệp định thương mại khu vực và quốc tế.