Nhảy đến nội dung
x

Đề tài/Dự án

A. Đề tài:

 1. Nguyễn Thị Phương Linh (thành viên) đề tài “Lập bản đồ các đơn vị cung cấp dịch vụ an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Tp.Hồ Chí Minh” (2019). Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tài trợ.
 2. Bùi Loan Thùy (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hà Thương (thư ký), Đặng Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Thu Trang (Thành viên) đề tài “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hoá tại Thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai” (2017 – 2019). Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai.
 3. Lê Thị Mai (chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Linh (Thư ký) đề tài “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp KCX, KCN Tp. HCM” (2017-2019). Sở KHCN Tp. HCM
 4. Lê Thị Mai (chủ nhiệm) đề tài “Xuất bản sách chính trị thời kỳ kinh tế thị trường: Thực trạng và giải pháp” (2016). Hội đồng khoa học các ban của Đảng.
 5. Bùi Loan Thùy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Trang (Thư ký), Phạm Thị Hà Thương, Tạ Xuân Hoài, Dương Thị Minh Phượng, Lê Thị Ngọc Điệp (thành viên) đề tài “Một số Giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận” (2016 – 2018). Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận.
 6. Lê Vinh Danh (Chủ nhiệm), Lê Thị Mai (Thư ký đề tài), Phạm Thị Hà Thương (thành viên) đề tài “Di động xã hội của công nhân trong quá trình phát triển xã hội thời kỳ đổi mới ở Việt Nam” (2015 – 2016). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, XH/TLĐ.2015.06.
 7. Lê Thị Mai (Chủ nhiệm), Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Thị Thu Trang (thành viên) đề tài “Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo Đảng và quản lý Nhà nước” (2015 – 2016). Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, XH/TLĐ.2015.07.
 8. Lê Thị Mai (chủ nhiệm) đề tài “Hội nhập xã hội của phụ nữ VN lấy chồng người nước ngoài”. Foundation for Science and Technology Development of TDTU (FOSTECT), website: http://fostect.tdtu.edu.vn. 2015-17. Quĩ FOSTECT.2015.BR.21"
 9. Bùi Loan Thùy (Chủ nhiệm), Nguyễn Hiếu Tín, Trần Thị Mỹ Nhung, Phạm Thái Sơn, Sử Lê Phương Thảo, Hoàng Thị Vân, Tạ Xuân Hoài (thành viên) đề tài "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang". (2015-2017). Mã số: 372.2015.2 do UBND tỉnh An Giang quản lý. Đề xuất được mô hình khai thác du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao một cách rõ ràng và có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn cho địa phương
 10. Phạm Thị Thanh Huyền (thành viên) đề tài “Lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng huyện Bắc Tân Uyên” (1930-2015). Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương.
 11. Phạm Thị Thanh Huyền (thành viên) đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Hiếu Liêm” (1930- 2015). Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương.
 12. Phạm Thị Thanh Huyền (thành viên) đề tài “Lịch sử Đảng bộ xã Đất Quốc” (1930- 2015). Huyện Bắc Tân Uyên- Tỉnh Bình Dương.
 13. Phạm Thị Thanh Huyền (thành viên) đề tài “Tài liệu học tập và giảng dạy môn Giáo dục Chính trị” (2014). Đề tài cấp Trường.
 14. Phạm Thị Thanh Huyền (thành viên) đề tài “Sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh” (2013). Đề tài cấp trường.
 15. Ngô Thị Kim Dung (Chủ nhiệm), Tạ Xuân Hoài, Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Thị Thu Trang (thành viên) đề tài “An sinh xã hội cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức tại thành phố Hồ Chí Minh” (2013). Cấp sở thành phố Hồ Chí Minh.
 16. Nguyễn Thị Đỗ Quyên (thành viên) đề tài “Ứng dụng kỹ thuật đánh giá quá trình để nâng cao kết quả học tập môn Tâm lý học quản trị tại trường Cao đẳng Thương Mại” (2012). Đề tài NCKH Cấp trường, năm học 2011 – 2012.
 17. Tạ Xuân Hoài (chủ nhiệm) đề tài "Hiệu quả các nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu của giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng” (2011). Cấp cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 18. Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Thị Thu Trang (đồng chủ nhiệm) đề tài “Thái độ của sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng đối với chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức” (2011 – 2012). Trường đại học Tôn Đức Thắng.
 19. Phạm Thị Hà Thương (chủ nhiệm) đề tài “Đời sống tinh thần của người cao tuổi tại TP. HCM hiện nay” (2011 – 2012). Trường đại học Tôn Đức Thắng.
 20. Lê Thị Mai (chủ nhiệm), Phạm Thị Hà Thương, Tạ Xuân Hoài, Hà Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Trang (thành viên) đề tài “Xung đột vai trò của nữ doanh nhân trong bối cảnh KT_XH tại Tp. HCM hiện nay” (2008-2010). Sở KHCN Tp. HCM.
 21. Lê Thị Mai (thư ký KH) đề tài “The Resistance War in The Western Mekong Delta (1954 – 1975)” (2008-2010). Viện Kinh tế Trung tâm KHXH&NV quốc gia.
 22. Tạ Xuân Hoài (chủ nhiệm) đề tài: "Công tác thăm dò dư luận xã hội về hoạt động hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh” (2008). Cấp cơ sở Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 23. Tạ Xuân Hoài (thành viên) đề tài “Thực trạng giai cấp công nhân thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hội nhập hiện nay” (2008). Cấp Sở thành phố Hồ Chí Minh.
 24. Phạm Thị Hà Thương (chủ nhiệm) đề tài “Bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội” (2008 - 2010). Trường đại học Tôn Đức Thắng.
 25. Tạ Xuân Hoài (thành viên) đề tài: "Vấn đề đào tạo sinh viên kinh tế và việc làm của sinh viên kinh tế sau khi tốt nghiệp” (2007). Cấp sở thành phố Hồ Chí Minh.
 26. Tạ Xuân Hoài, Phạm Thị Hà Thương (thành viên) đề tài: "Chính sách huy động đóng góp của nhân dân để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại thành phố Hồ Chí Minh" (2007). Cấp sở thành phố Hồ Chí Minh.
 27. Lê Thị Mai (thành viên) đề tài “Những thay đổi kinh tế trước “Đổi Mới” ở Tỉnh An Giang” Trong Chương trình “Tổng kết 20 năm Đổi mới” (2004). Viện Kinh tế Trung tâm KHXH&NV quốc gia.
 28. Lê Thị Mai (chủ nhiệm) đề tài “Vai trò của Hương ước trong quản lý kinh tế - xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. 1996-1997. Viện CHXH Khoa học – Viện Mác – Lênin.
 29. Lê Thị Mai (thư ký KH) đề tài “Phân tầng xã hội ở VN”. 1995-1997. Viện CHXH Khoa học – Viện Mác – Lênin.
 30. Lê Thị Mai (chủ nhiệm) đề tài “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo” (1995-1996). Viện CHXH Khoa học – Viện Mác – Lênin.
 31. Lê Thị Mai (thành viên) trong đề tài cấp Nhà nước KX.0108 “Khủng hoảng kinh tế - xã hội ở VN”. Đề tài cấp nhà nước KX.0108. Viện CHXH Khoa học – Viện Mác – Lênin.
 32. Lê Thị Mai (thành viên) trong đề tài cấp Nhà nước KX.0505 “Cơ chế thực hành dân chủ ở VN” (1993-1995). Viện CHXH Khoa học – Viện Mác – Lênin.

B. Dự án:

 1. Tạ Xuân Hoài (chủ nhiệm) dự án “Xây dựng mô hình thí điểm du lịch homestay Cồn Chim, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định” (2020). Cấp huyện Tuy Phước, đang thực hiện.
 2. Vũ Văn Hiệu (thành viên) dự án “I am strong” (2020). Care in Vietnam.
 3. Đặng Thị Kim Phụng (chủ nhiệm) dự án “Livelihood and poverty: The case of poor women in the coastal areas of Ca Mau province” (2019-2020). FOSTECT.
 4. Vũ Văn Hiệu (thành viên) dự án “Support migrant workers to access education and healthy services” (2019). JIFF programme, Oxfam in Vietnam.
 5. Lê Thị Mai (thành viên) dự án “Migration, Logistics and Unequal Citizens in Contemporary Global Context” (2019 – 2021). The CHCI- Mellon Global Humanities Institute
 6. Đặng Thị Kim Phụng (chủ nhiệm) dự án “Between Dark Heritages and Ecotourism: Post- colonial Ecologies in Vietnam” (2018-2019). British Academy, Newton Mobility Grant Project NMGR1180418.
 7. Vũ Văn Hiệu (thành viên) dự án “Promote mechanisms to enforce social policies in industrial zones” (2014). VACI 2014, Care in Vietnam
 8. Lê Thị Mai (chủ nhiệm) dự án “Social Integration of Vietnamese residing abroad” (Case of Vietnamese American in Philadelphia. PA. U.S.) (Principal Investigators) (2013-2014). The Center for Vietnamese philosophy, culture and society, Temple University. PA. U.S.
 9. Đặng Thị Kim Phụng (thành viên) dự án “Nâng cao năng lực giám sát đa dạng sinh học và xây dựng cớ chế chia sẻ lợi ích cho Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát” (2012). Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam.
 10. Nguyễn Thị Phương Linh (thành viên) dự án “Thúc đẩy thực thi quyền của trẻ em và thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”. Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến Tư pháp (JIFF) tài trợ, từ tháng 11/2012 – tháng 11/2013
 11. Đặng Thị Kim Phụng (chủ nhiệm) dự án “The Governance Capacity of Forest Land Allocation in Vietnam” (2010-2014). Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.
 12. Đặng Thị Kim Phụng (thành viên) dự án “Giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (2009). UBND tỉnh Tây Ninh.
 13. Tạ Xuân Hoài, Phạm Thị Hà Thương (thành viên) dự án “Phụ nữ khuyết tật – Những rào cản và Giải pháp” (2007). Dự án Bình Đẳng giới của Thụy Điển.
 14. Nguyễn Thị Phương Linh (thành viên) dự án “Hỗ trợ Tây Ninh trong việc trồng rừng phủ xanh và cải thiện môi trường thiên nhiên” (2002). Công ty liên doanh Bristish American Tobacco- Vinataba.

C. Khác: 

 1. Nguyen Hieu Tin (2017). Peering inside the mind of Generation Y. Bài phỏng vấn cho tạp chí Asean Nhật Bản.