Nhảy đến nội dung
x

Quy chế đào tạo

 

Quy chế - quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo: tại đây

 

Quy chế - quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Quy chế tổ chức và quản lý đào tạo trình độ đại học:

- Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2020 trở về trước: tại đây

- Áp dụng cho khóa tuyển sinh 2021 trở về sau: tại đây

Các quy chế - quy định khác:

Sinh viên vui lòng xem trên Hệ thống thông tin sinh viên , mục Quy chế - Quy định