Nhảy đến nội dung
x

KIỂM ĐỊNH

 

Chương trình Đại học
FIBAA1

Kiểm định chương trình đào tạo: 

1. Tổ chức kiểm định

FIBAA là tổ chức kiểm định uy tín thế giới có trụ sở tại Đức. FIBAA kiểm định các chương trình đào tạo về quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Sinh viên học các chương trình được FIBAA kiểm định sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được FIBAA kiểm định hoặc với trường đại học ở Châu Âu. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở Châu Âu và trên thế giới. 

2. Kế hoạch kiểm định

Kế hoạch kiểm định (xem tại đây)

3. Ý nghĩa kiểm định 

3.1 Kiểm định Chương trình đào tạo Cử nhân xã hội học – SOC

SOC được giảng dạy từ năm 1997. Từ năm 2015, Chương trình đào tạo SOC được thiết kế dựa trên sự tham khảo chương trình đào tạo SOC của một số trường được xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới, hướng đến mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức liên ngành khoa học xã hội. SOC có kết nối với giảng viên người nước ngoài tham gia giảng dạy, chia sẻ chuyên đề đến từ các trường Đại học: University of Queensland, St. Lucia Campus, Brisbane, Australia; RMIT University, Australia; Purdue University North Central Westville, IN, USA giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Với kiểm định FIBAA, SOC rà soát lại toàn bộ hoạt động học thuật, hoạt động đào tạo, mở rộng mạng lưới với các đối tác trong và ngoài nước nhằm cung cấp một lực lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động cộng đồng kinh tế ASEAN và toàn cầu hoá nguồn nhân lực ngành xã hội học.

3.2 Kiểm định Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch được giảng dạy từ năm 2015. Từ năm 2015, Chương trình đào tạo Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch được thiết kế dựa trên sự tham khảo chương trình đào tạo Du lịch và Quản lý du lịch của một số trường được xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới, hướng đến mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch có kết nối với giảng viên người nước ngoài tham gia giảng dạy, chia sẻ chuyên đề đến từ các trường Đại học: University of Queensland, St. Lucia Campus, Brisbane, Australia; RMIT University, Australia; Purdue University North Central Westville, IN, USA giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Với kiểm định FIBAA, Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch rà soát lại toàn bộ hoạt động học thuật, hoạt động đào tạo, mở rộng mạng lưới với các đối tác trong và ngoài nước nhằm cung cấp một lực lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế.

3.3 Chứng nhận kiểm định Ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

3.4 Chứng nhận kiểm định Ngành Xã hội học

Chương trình Thạc sĩ
FIBAA1

Kiểm định chương trình đào tạo: 

1. Tổ chức kiểm định

FIBAA là tổ chức kiểm định uy tín thế giới có trụ sở tại Đức. FIBAA kiểm định các chương trình đào tạo về quản lý, kinh tế, luật và khoa học xã hội. Người học các chương trình được FIBAA kiểm định sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được FIBAA kiểm định hoặc với trường đại học ở Châu Âu. Ngoài ra, người học tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở Châu Âu và trên thế giới. 

2. Kế hoạch kiểm định

Kế hoạch kiểm định (xem tại đây)

3. Ý nghĩa kiểm định

Chương trình thạc sĩ xã hội học (MA in SOC) được thiết kế dựa trên sự tham khảo chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học của một số trường được xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới, hướng đến mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức liên ngành khoa học xã hội do một đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học người Việt Nam và người nước ngoài tham gia giảng dạy, tổ chức các buổi seminar đến từ các trường Đại học: University of Queensland; RMIT University, Australia; Purdue University North Central Westville, IN, USA giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.

Chương trình đào tạo thạc sĩ xã hội học (MA in SOC) được thực hiện từ năm 2017 với sự tham gia của các học viên đến từ Tp. HCM, một số tỉnh thành (Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Bình Định) và cả học viên người nước ngoài. Chứng nhận kiểm định FIBAA là căn cứ để xác nhận không chỉ chất lượng đào tạo bậc thạc sĩ xã hội học đã đạt và hội nhập với chuẩn mực đào tạo uy tín trên thế giới, vị thế và uy tín của Khoa Khoa học xã hội và nhân văn, TDTU, mà còn có ý nghĩa và lợi ích rất lớn cho người học. Người học sẽ được học với các điều kiện đảm bảo chất lượng cao, đồng bộ từ chuẩn đầu ra, hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, hệ thống giáo trình cập nhật mới, phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy năng lực, sự sáng tạo của bản thân vào vị trí công việc trong môi trường làm việc đa văn hoá, hội nhập quốc tế, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động – việc làm trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay.

4 Chứng nhận kiểm định Chương trình Thạc sĩ Xã hội học