Nhảy đến nội dung
x

Chuẩn đầu ra

chuan dau ra

Chuẩn đầu ra là cam kết của TDTU với xã hội về chất lượng sinh viên tốt nghiệp tại Trường. Chuẩn đầu ra của TDTU được cập nhật theo tình hình phát triển của xã hội và đòi hỏi của nhà tuyển dụng.

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo chi tiết tại đây