Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội

ThS Nguyễn Thị Phương Linh

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Thị Phương Linh

Nguyen Thi Phuong Linh, MSSW

2. Bộ môn:

Công tác xã hội

Social work

3. Chức vụ: 

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu: 

CTXH cá nhân

CTXH trẻ em

CTXH trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, trường học

CTXH với người có HIV

SW with individual

SW with children

SW in health care system; in school

SW with people living with HIV

5. Các môn giảng dạy:

Nhân viên CTXH trong hệ thống pháp luật

CTXH cá nhân

CTXH trẻ em

CTXH trong lĩnh vực y tế

CTXH trường học

Phương pháp nghiên cứu trong CTXH

Social worker in legal system

SW with individual

SW with children

SW in medical system

SW in school

Social work research

6. Công trình nghiên cứu:

(Câp nhật tới tháng 09/2020)

BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

1.  Do Xuan Ha, Nguyen Phi Hien, Bui Mai Sinh, Nguyen Thi Phuong Linh, (2019), LGBTQIA+ at the Blue Sky Club in Ho Chi Minh City. Proceedings of the International Conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities, Ton Duc Thang University, Vietnam,

2. Le Hue Huong, Bui Loan Thuy & Nguyen Thi Phuong Linh, (2018), Promoting Participation in Local Natural Resource Management through the Development of Ecological Cultural Tourism (Case study in Vam Nao reservoir area, An Giang province, Vietnam. Proceedings on The International Conference on Tourism and Marine Tourism, Ton Duc Thang University, Vietnam.

BÀI BÁO QUỐC TẾ

1. Do Xuan Ha, Nguyen Phi Hien, Bui Mai Sinh & Nguyen Thi Phuong Linh, (2020), LGBTQIA+ at the Blue Sky Club in Ho Chi Minh City. Journal of Asian and African Studies, 55(6)

2. Le Hue Huong, Bui Loan Thuy & Nguyen Thi Phuong Linh. (2020). Promoting Participation in Local Natural Resource Management through the Development of Ecological Cultural Tourism (Case study in Vam Nao reservoir area, An Giang province, Vietnam). Journal of Asian and African Studies, 55(6)

DỰ ÁN  TRONG NƯỚC

1. Thành viên Đề tài “Lập bản đồ các đơn vị cung cấp dịch vụ an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Tp.Hồ Chí Minh” (2019) do Tổ chức Lao động thế giới (ILO) tài trợ.

2. Thư ký, thành viên Đề tài “Giải pháp giảm thiểu xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh” (2018-2019) do Sở Khoa học công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tài trợ.