Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônViệt Nam học

Đồng Thị Hường

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

ĐỒNG THỊ HƯỜNG

DONG THI HUONG

2. Bộ môn:

Việt ngữ học

Vietnamese Studies

3. Chức vụ:

Viên chức giảng dạy

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Văn hóa

Du lịch ;

Chăm sóc khách hàng

Culture

Tourism

Customer Care

5. Các môn giảng dạy:

Địa lý Việt Nam;

Các đặc trưng môi trường sinh thái Việt Nam

Tiếng Việt chuyên ngành 1

Natural, Human and Economic Geography of Vietnam

Ecological Features of Vietnam

Professional Vietnamese 1 (Culture & History)

6. Công trình nghiên cứu:

Không