Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụ: Giảng viên tập sự

ThS. Lê Thị Kim Ngoan

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

LÊ THỊ KIM NGOAN

LE THI KIM NGOAN

2. Bộ môn:

Du lịch

Department of Tourism

3. Chức vụ:

Viên chức giảng dạy

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Văn hóa;

Du lịch văn hóa;

Tiếng Anh du lịch.

Culture;
Cultural Tourism;

Tourism English.

5. Các môn giảng dạy:

Tôn giáo;

Tiếng Anh du lịch.

Introduction to Religion;

Tourism English

6. Công trình nghiên cứu:

Không