Nhảy đến nội dung
x
Viên chức tập sự giảng dạy

Nguyễn Thị Trang Nhung

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Thị Trang Nhung

Nguyen Thi Trang Nhung

2. Bộ môn:

Du Lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Văn hóa, Du lịch

Culture, Tourism

5. Các môn giảng dạy:

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Kỹ năng giao tiếp trong du lịch

Quản trị nhà hàng – khách sạn

Introduction to Vietnam Culture

Communication skills in tourism

Managing hospitality businesses

6. Công trình nghiên cứu:

 

Không