Nhảy đến nội dung
x
Giảng viên

TRẦN THỊ MỸ NHUNG

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

TRẦN THỊ MỸ NHUNG

TRAN THI MY NHUNG

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Địa lý du lịch, kinh tế du lịch, phát triển du lịch bền vững.

Tourism geography, Tourism economics, Sustainable tourism development.

5. Các môn giảng dạy:

Địa lý du lịch, Kinh tế du lịch, Du lịch sinh thái.

Tourism geography, Tourism economics, Eco-tourism.

6. Công trình nghiên cứu:

- Hội thảo quốc tế

Tran Thi My Nhung, Cody Le and Le Thi Ngoc Diep (2017). Sustainable Exploitation of Resources for Ecotourism in Tan Trung - Phu My Area (Phu Tan District, An Giang Province, Vietnam). Proceedings on International conference on Tourism and Marine tourism , ISBN: 978-0-9945391-2-0.

 - Hội thảo trong nước

Trần Thị Mỹ Nhung (2013). Định vị các cơ sở đào tạo du lịch trong công tác xây dựng và phổ biến bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia về du lịch. Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực du lịch, tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam”, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

 - Đề tài/Dự án

1. Trần Thị Mỹ Nhung (2015 – 2017). Đề tài “Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, Phú Tân, An Giang”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang quản lý (Thư ký đề tài).

 2. Trần Thị Mỹ Nhung (2010). Đề tài “Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài do Trường Đại học Đồng Tháp quản lý (Chủ nhiệm đề tài).