Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụ: Giảng viên

ThS. Trương Trần Hoàng Phúc

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Trương Trần Hoàng Phúc

Truong Tran Hoang Phuc

2. Bộ môn:

Bộ môn Lý Luận chính trị

Department Of Political Theory

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Giới và Gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Văn hóa - các giá trị của văn hóa, di sản văn hóa và mối quan hệ biện chứng của chúng với phát triển bền vững kinh tế.

Gender and Family in the Transition to Socialism; Culture - the values of culture, cultural heritage and their dialectical relationship with economic sustainable development.

5. Các môn giảng dạy:

Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học

Marxist-Leninist philosophy, Marxist-Leninist political economy, Scientific socialism

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố trong nước

1. Trương Trần Hoàng Phúc (2022), “Vai trò phát triển kinh tế đối với việc giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên”, Tạp chí Khoa học, Đại học Văn Lang ISSN 2525-2429, số 35, 09/2022.

2. Trương Trần Hoàng Phúc (2022), “Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong đời sống gia đình”, Tạp chí khoa học Quản lý giáo dục, Số đặc biệt 10/2022, ISSN : 2354-0788.

3. Trương Trần Hoàng Phúc (2022), “Bài học kinh nghiệm về quản lý và khai thác giá trị di tích lịch sử -văn hóa cho các tỉnh tây nguyên”, Tham luận khoa học đăng kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hoá phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức ngày 11/11/2022.

4. Trương Trần Hoàng Phúc (2011), “Một số quan điểm về phụ nữ trong lịch sử tư tưởng trước Mác”, Gia đình và Giới Quyển 21 số 2 2011, ISSN 1859-1361.

5. Trương Trần Hoàng Phúc (2010), “Vai trò của phụ nữ trong gia đình, Gia đình và Giới”, Quyển 20 số 4 2010, ISSN 1859-1361.

6. Trương Trần Hoàng Phúc (2010), “Vai trò người phụ nữ Việt Nam trong gia đình ở thời kì đổi mới”, Tập san Khoa học xã hội và Nhân văn Số 49 tháng 9 2010.

- Sách

1. Phạm Hải Lê (chủ biên, 2022) – Trương Trần Hoàng Phúc – Nguyễn Thị Linh Chi, Giúp em Viết đúng, viết đẹp Lớp 3 Tập Một, Nhà xuất bản Đại học Huế, ISBN: 978-604-337-405-6.

2. Phạm Hải Lê (chủ biên, 2021) – Trương Trần Hoàng Phúc – Lê Thị Bình Minh, Giúp em Viết đúng, viết đẹp Lớp 2 Tập Hai, Nhà xuất bản Đại học Huế, ISBN : 978-604-337-023-2.