Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrợ lý Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Minh Huân

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Minh Huân

PhD. Nguyen Minh Huan

2. Bộ môn:

Bộ môn Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Hợp tác quốc tế

Giảng viên

International cooperation

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Quản lý điểm đến

Chất lượng dịch vụ trong NHKS

Destination Management

Service Quality in Hospitality industry

5. Các môn giảng dạy: 

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

Chất lượng dịch vụ trong NHKS

Quản trị nhà hàng khách sạn

Research Methods in Tourism

Achieving Quality Customer Service in Hospitality Industry

Managing Hospitality Businesses

6. Công trình nghiên cứu:

BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

1. Nguyen Minh Huan (2015), Destination choice of international tourists in Vietnam. The International Conference on Finance and Economics, Vietnam.

2. Nguyen Minh Huan (2015), Marketing Solutions for Ho Chi Minh City Tourism Development until 2020. 3rd International Conference and on Creative Technology (CreTech2015), Thailand.

3. Nguyen Minh Huan (2015), The association of tourism development in the Central Coast and Central Highlands. International Conference on Promoting Tourism Linkage between the Central Coastal Region and the Southeast Region, the Central Highlands and provinces from Southern Laos and Northeastern Cambodia", Vietnam (in Vietnamese).

4. Nguyen Minh Huan (2015), The current situation and the proposed solutions to enhance the quality training of tourism human resources in the context of international economic integration, Conference on Psychology and Education Studies in business tourism development and training of human resources, Vietnam (in Vietnamese).
 

BÀI BÁO QUỐC TẾ

1. Nguyen, H. M., Phuc, H. N., & Tam, D. T. (2023). Travel intention determinants during COVID-19: The role of trust in government performance. Journal of Innovation & Knowledge, 8(2), 100341.

2. Phuc, Hung Nguyen and Nguyen, Huan Minh. The importance of collaboration and emotional solidarity in residents’ support for sustainable urban tourism: Case study Ho Chi Minh City. Journal of Sustainable Tourism, 2020, p. 1-20

3. Huan, N. M., & Hutnyk, J. (2020). Sociology in Vietnam. Journal of Asian and African Studies, 55(6), 783-785

4. Chi, H. K., Huang, K. C., & Nguyen, H. M. (2019). Elements of destination brand equity and destination familiarity regarding travel intention. Journal of Retailing and Consumer Services.

5. Wu, W. Y., Chi, H. K., & Nguyen, H. M. (2019). The Antecedents and Consequences of Travel Satisfaction: A Meta-Analysis Study. Journal of Economic and Management Perspectives, 12(1), 133-141.

6. Nguyen, H. M. (2019). The Missing Links of Vietnam’s Tourism to Become an Attractive and Competitive Tourist Destination. E-Review of Tourism Research, 16(5).

7. Nguyen, H. M., & Le Minh, H. (2018). Examining the Effect of Emotion to the Online Shopping Stores' Service Recovery: A Meta-analysis. Journal of Environmental Accounting and Management, 6(1), 59-70.

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN:

Nguyễn Minh Huân (2022 – 2024). Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái tại làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định”. Đề tài do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định quản lý (Đồng chủ nhiệm Đề tài).