Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Phạm Công Danh

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Phạm Công Danh

Pham Cong Danh

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ: (Phụ trách công việc của khoa/bộ môn)

Giảng viên

Lecturer

4. Các môn giảng dạy:

- Kỹ năng giao tiếp trong du lịch

- Kỹ năng tổ chức sự kiện

- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

- Quản lý kinh doanh du lịch – lữ hành

- Chiến lược công nghệ trong du lịch

- Thực hành quản lý du lịch

- Communication skills

- Event organizing skills

- Tour guiding professionals

- Management of tourism business

- Technology strategy in tourism

- Tourism management practice