Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Nguyễn Đức Long

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Đức Long

Long Duc Nguyen

2. Bộ môn:

Bộ môn du lịch

Tourims department

3. Chức vụ:

Viên chức giảng dạy

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Du lịch bền vững

Sustainable tourism

5. Các môn giảng dạy:

Du lịch bền vững, lịch sử văn minh thế giới

 

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố quốc tế: Nguyen Duc Long (2019). Overview of cruise tourism in Vietnam. Proceedings of the International Conference on Innovations in The Social Sciences and Humanities, 4-5 October 2019, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, ISBN: 978-0-9945391-4-4