Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội

TS Đỗ Xuân Hà

Bài báo quốc tế

1. Bùi Loan Thùy, Lê Huệ Hương, Đỗ Xuân Hà (2017).  “ENHANCING THE LECTURERS' COMPETENCIES IN INTERNATIONALISE HIGHER EDUCATION IN VIETNAM”. The Turkish Journal of Design, Art and Communication TOJDAC December 2017 Special Edition" ISSN: 2146-5193.Page. 1985. Volume 7.
2. Lê Thị Mai, Bùi Loan Thùy,  Đỗ Xuân Hà (2017)  “Social Integration of Vietnamese Women Married to Foreigners (Case Study in Penghu Islands and Taipei, Taiwan)”. GATR Journal of Management and Marketing Review (JMMR) ISBN: 9789671314708 Trang 59. Volume 2.

3. Lê Thị Mai. Đỗ Xuân Hà (2018) Bài: “Attitudes and Behaviors Toward Healthy Eating and Food Safety in Ho Chi Minh City Vietnam” UPM/TNCPI/UPMP-JD/JSSH(S)/0591/2018/LTR06a

Bài báo trong nước
1. Bùi Loan Thùy, Đỗ Xuân Hà (2017)  "Hiện trạng đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận: Những giải pháp giảm nghèo phù hợp” Tạp chí Thông tin và Phát triển, số 5, 2017.
Bài hội thảo  trong nước (1)
2. Phạm Thị Hà Thương, Đỗ Xuân Hà ( 2015) ” Lồng ghép giới trong một số môn học ngành xã hội học trường Đại học Tôn Đức Thắng”. Kỉ yếu hội thảo: “ Lồng ghép giới trong giáo dục hiện nay”. Viện Nghiên cứu và phát triển.
Bài hội thảo  quốc tế (1)
3. Lê Thị Mai,  Đỗ Xuân Hà ( 2016) “Social mobility of working in Vietnam IZs and EPZs”. ISBN: 9780994539106. Trang 138.Kỉ yếu hội thảo Quốc tế ICES:International Conference on Education and Social Integration. Đại học Tôn Đức Thắng.

Dự án/Đề tài  trong nước

1. Đỗ Xuân Hà ( 2016) “Thực trạng và thách thức của vấn đề công đoàn ở nước ta trong bối cảnh hội nhập thế giới”. Đề tài  Giải pháp xây dựng ,đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo của Đảng và nhà nước”. Tổng liên đoàn lao động Việt nam.