Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội

TS Đỗ Xuân Hà

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

TS. Đỗ Xuân Hà

PhD. Do Xuan Ha

2. Bộ môn:

Bộ môn Công tác xã hội

Department of Social Work

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturers

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

-Xã hội học

- Công tác xã hội

-Y tế

-Sociology

- Social work

- Medicine

5. Các môn giảng dạy:

- Lão khoa trong lĩnh vực y tế

- Xã hội học sức khỏe

- Y tế thường thức

-Gerontology in the medical field

- Sociology of health

- First aid

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố quốc tế

1. Mai Le Thi, Thuy Bui Loan, Ha Do Xuan (2017), Social Integration of Vietnamese Women Married to Foreigners (Case Study in Penghu Islands and Taipei, Taiwan) , Journal of Management and Marketing Review (JMMR), Vol .2(1), pp. 59-74

2. Ma i Le Thi, Ha Do Xuan,( 2017), Attitudes and Behaviours toward Healthy Eating and Food Safety in Ho Chi Minh City, Vietnam , Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, VOL. 25 (S) ,pp.53-64 UPM/TNCPI/UPMP-JD/JSSH(S)/0591/2018/LTR06a, Scopus

3. Thuy Bui Loan, Ha Do Xuan, Huong Le Hue (2018), Enhanncing the Lecturers’ Competencies In Internationalise Higher Education In Viet Nam, Turkish Online Journal of Design Art and Communication; Istnabul Kultur Univ, Vol. 7, pp. 1985- 1998, ISSN: 2146-5193

4. Do Xuan Ha, Nguyen Phi Hien, Bui Mai Sinh, Nguyen thi phuong Linh, (2019), A New Perspective of the LGBTQIA+ Community on Discrimination, along with The Aspiration to Live as Who They Truly Are, The Conference ISSH 2019 (International Conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities), ISBN: 9786994539144, ISI

- Công bố trong nước

1.Đỗ Xuân Hà, (2016), Thực trạng và thách thức của vấn đề công đoàn ở nước ta trong bối cảnh hội nhập thế giới, Hội thảo: “Giải pháp xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách thành nguồn lãnh đạo của Đảng và nhà nước”

2.Lê Thị Mai, Đỗ Xuân Hà, (2016), Social mobility of working in Vietnam IZs and EPZs, Hội thảo Quốc tế ICESI 2016 (International Conference on Education and Social Integration), ISBN: 9780994539106