Nhảy đến nội dung
x
Chức vụQ. Trưởng Khoa
Kiêm phụ trách Bộ môn Công tác xã hội

NCS Phạm Thị Hà Thương

BÀI HỘI THẢO TRONG NƯỚC
1.    Phạm Thị Hà Thương, Nguyễn Minh Huân, (2015), Thực trạng công tác giảm nghèo và một số giải pháp giảm nghèo tại đô thị hiện nay – liên hệ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo trường Đại học Đà Lạt “Phát triển cộng đồng: Cách tiếp cận trong giảm nghèo hiện nay”.
2.    Phạm Thị Hà Thương, (2015), Bàn về một số phương pháp giảng dạy hiệu quả các môn KHXH trong nhà trường phổ thông hiện nay, Hội thảo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, TPHCM “Giá trị và phương pháp giảng dạy các môn KHXH trong nhà trường phổ thông”.
3.    Phạm Thị Hà Thương, Triệu Thị Thanh Ái, (2015), Phân công lao động theo giới trong bối cảnh biến đổi gia đình hiện nay, Hội thảo Trường ĐH Hoa Sen “Báo cáo các kết quả nghiên cứu về Giới và Xã hội – 2015”.
4.    Phạm Thị Hà Thương, Đỗ Xuân Hà, (2015), Lồng ghép giới trong một số môn học ngành xã hội học trường ĐH Tôn Đức Thắng, Hội thảo Viện nghiên cứu phát triển TPHCM “Lồng ghép truyền thông về bình đẳng giới vào các trường ĐH trên địa bàn thành phố HCM”.
5.    Phạm Thị Hà Thương, (2015), Vai trò giới của vợ chồng trẻ trong gia đình tại TPHCM hiện nay, Hội thảo Trường ĐH Thủ Dầu Một “Những vấn đề giới và gia đình ở Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa”.
BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ
1.    Phạm Thị Hà Thương, (2015), Vai trò của CTXH trong việc đảm bảo ASXH cho người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, Hội thảo KH quốc tế: “ CTXH Việt Nam – thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển”.
DỰ ÁN TRONG NƯỚC
1. “Bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội” (12/2006 – 3/2008) Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý. Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu chung: Tìm hiểu bạo hành đối với  phụ nữ nhìn từ khía cạnh chính sách xã hội
- Mục tiêu cụ thể:
- Chỉ ra những yếu tố tác động trực tiếp đến việc bạo hành đối với  phụ nữ trong gia đình
- Đo lường mức độ tiếp cận và hiểu biết của người phụ nữ trong gia đình về các chính sách liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho họ
- Đề xuất giải pháp cải thiện bình đẳng giới thông qua việc nâng cao sự hiểu biết, khả năng nhận thức của người phụ nữ và nam giới trong việc ngăn ngừa bạo hành
2. “Đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay (5/2010 – 5/2011) Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý. Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu chung: Nghiên cứu đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay
- Mục tiêu cụ thế:
- Tìm hiểu thực trạng đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay
- Nghiên cứu những yếu tố tác động đến đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay
- Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Tp. HCM hiện nay
3. “Thái độ của sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức” (1/2011 – 1/2012) (đồng chủ nhiệm) Đề tài do Trường ĐH Tôn Đức Thắng quản lý (đồng chủ nhiệm). Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu chung: Tìm hiểu thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.
- Mục tiêu cụ thể
- Tìm hiểu nhận thức của sinh viên trường Đại học Tôn Đức về chương trình giáo dục ba nội dung đạo đức
- Tìm hiểu hành vi của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng trong việc thực hiện giáo dục đạo đức của nhà trường.
- Xác định vai trò của giáo viên chủ nhiệm/cố vấn  đến thái độ của sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng về chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức hiện nay
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, hành vi của sinh viên trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục đạo đức của nhà trường