Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Hoàng Thị Vân

BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ
1.    Hoang, Thi Van, Su, Wen Yu, (2015) Residents’ Attitudes toward Tourism Development of a Tourist’s Destination: The Case of Con Phung, Viet Nam, The 2015 International Conference on Tourism, Hospitality, Leisure and Recreation Management, Taipei, Taiwan.
2.    Nguyen, Thi Lanh, Hoang, Thi Van, Su, Le Phuong Thao (2016), Self - Motivation for Teaching - Case Study of High School Teachers in Ho Chi Minh City, Proceedings on International conference on Education and social integration,  ISBN: 978-0-9945391-0-6
3.    Su, Le Phuong Thao, Pham, Thị Thanh Huyen, Hoang, Thi Van, (2017), Promoting The Tourism Strength of Nha Trang, Khanh Hoa in Attracting Russian Tourists Back, Proceedings on International conference on Tourism and Marine tourism, ISBN: 978-0-9945391-2-0
DỰ ÁN  TRONG NƯỚC
1.    Thành viên đề tài "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang". Mã số: 372.2015.2 do UBND tỉnh An Giang quản lý. Đề xuất được mô hình khai thác du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao một cách rõ ràng và có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn cho địa phương.
2.    Thành viên đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch thị xã Tân Châu, giai đoạn 2018 - 2025, định hướng 2030". Mã số: (cập nhật sau do đang thực hiện) do UBND tỉnh An Giang quản lý. Nghiên cứu xây dựng được mô hình du lịch và đưa ra giải pháp phát triển ở thị xã Tân Châu, An Giang (giai đoạn 2018 - 2025, đính hướng 2030) một cách rõ ràng va có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch của địa phương, nhằm phát triển một cách bền vững,mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn những giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên cho địa phương.