Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Phạm Thái Sơn

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

PHẠM THÁI SƠN

PHAM THAI SON

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Du lịch cộng đồng, Quản trị nguồn nhân lực, Phát triển sản phẩm du lịch, Đạo đức du lịch.

Community based Tourism, Human Resource Management, Tourism Product Development, Tourism Ethics.

5. Các môn giảng dạy:

Du lịch cộng đồng, Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch, Quản trị lữ hành, Đạo đức và trách nhiệm xã hội.

Community Tourism, Managing Human resource in Tourism, Managing Tourism Businesses, Ethics and Social Responsibility.

6. Công trình nghiên cứu:

Công bố quốc tế

1. Son, Pham Thai; Tran Thi Minh Hoa & Trang, Hoang Thi (2021), Developing of Heritage tourism in Vietnam: Examining Structural Relationships among Destination Image, Place Attachment and Tourist Satisfaction , Proceedings of the International Conference on Culture, Education, and Tourism with Economic Development, ISBN: 978-604-80-5756-5.

2. Nguyen, Hieu-Tin, Pham, Thai-Son (2019), Cultural diplomacy in the context of globalization and international integration , Proceedings of International conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities, ISBN: 978-0-9945391-4-4

3. Pham, Thai-Son, Vo, Ngoc-Dong- Phuong, Tran, Thien- Nhi, Nguyen, Thanh- Phuoc (2018), Coastal and marine tourism: Factors affecting Selective behavior of young people for tourist destination. A case study: Vung Tau City , Proceedings of the 5th International Conference on Marine Tourism and sports Leisure industry, National Penghu University of Science and Tẹchnology.

4. Nguyen, Hieu-Tin, Hoang, Thi-Van, Pham, Thai-Son (2018), Exploit the advantages of marine culture in the development of sustainable tourism Vietnam (in case of Ly Son Island, Quang Ngai Province, Vietnam) , Proceedings of the 5th International Conference on Marine Tourism and sports Leisure industry, National Penghu University of Science and Technology.

5. Pham, Thai-Son, Ta, Xuan-Hoai, Nguyen, Cong-Hung (2017), The Relationships among Destination Attractiveness, Place Attachment and Revisit Intention for Marine Tourism in Da Nang, Vietnam, Proceedings on International conference on Tourism and Marine tourism , ISBN: 978-0-9945391-2-0.

6. Le, Thi Ngoc Diep, Pham, Thai-Son (2016), Enhancing the quality of training human resources of the Vietnamese tourism sector for international economic integration , Proceedings on International conference on Education and social integration, ISBN: 978-0-9945391-0-6.

7. Thai-Son Pham & Hung-Bin Chen (2015), The Relationship among Destination Image, Place Attachment, Tourist Satisfaction, Tourist Loyalty and Revisit Intention on Ecotourism. The Case Study of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam , International Journal of Asian Tourism Management, 6(1), 65-76. ISSN: 1906-8654.

8. Thai-Son Pham & Hung-Bin Chen (2015), The Study of Tourist Intention on Ecotourism: In the Case of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam , Journal of Island Tourism Research, 8 (3), p 23-46. ISSN: 2072-5388.

Công bố trong nước

Phạm Thái Sơn (2017). Sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao, Hội thảo “Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An Giang”.

Dự án

Thành viên đề tài "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang". Mã số: 372.2015.2 do UBND tỉnh An Giang quản lý nhằm đề xuất được mô hình khai thác du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao một cách rõ ràng và có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn cho địa phương.