Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS Phạm Thái Sơn

BÀI BÁO QUỐC TẾ
1.    Thai-Son Pham & Hung-Bin Chen (2015). The Relationship among Destination Image, Place Attachment, Tourist Satisfaction, Tourist Loyalty and Revisit Intention on Ecotourism. The Case Study of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam.  International Journal of Asian Tourism Management, 6(1), 65-76. ISSN: 1906-8654
2.    Thai-Son Pham & Hung-Bin Chen (2015). The Study of Tourist Intention on Ecotourism: In the Case of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve, Vietnam, Journal of Island Tourism Research, 8 (3), p 23-46. ISSN:  2072-5388
BÀI BÁO TRONG NƯỚC
1.    Phạm Thái Sơn (2017). Sản phẩm du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ TânTrung – Vàm Nao, Hội thảo "Phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch An Giang"
BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ
1.    Le, Thi Ngoc Diep, Pham, Thai-Son (2016), Enhancing the quality of  training human resources of the Vietnamese tourism sector for international economic integration, Proceedings on International conference on Education and social integration,  ISBN: 978-0-9945391-0-6
2.    Pham, Thai-Son, Ta, Xuan-Hoai, Nguyen, Cong-Hung,(2017), The Relationships among Destination Attractiveness, Place Attachment and Revisit Intention for Marine Tourism in Da Nang, Vietnam, Proceedings on International conference on Tourism and Marine tourism, ISBN: 978-0-9945391-2-0
DỰ ÁN  TRONG NƯỚC
1.    Thành viên đề tài "Xây dựng mô hình phát triển du lịch văn hóa sinh thái lòng hồ Tân Trung - Vàm Nao, Phú Tân, An Giang". Mã số: 372.2015.2 do UBND tỉnh An Giang quản lý nhằm đề xuất được mô hình khai thác du lịch văn hóa sinh thái khu vực lòng hồ Tân Trung – Vàm Nao một cách rõ ràng và có tính khả thi để phát huy hiệu quả các tiềm năng du lịch nhằm mang lại lợi ích kinh tế và bảo tồn cho địa phương.