Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônCông tác xã hội

ThS Vũ Văn Hiệu

TT

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Vũ Văn Hiệu

Vu Van Hieu

2. Bộ môn:

Công tác xã hội

Social work

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Lao động di cư

Bảo vệ trẻ em

Migrant Worker

Protect Children

5. Các môn giảng dạy: 

Công tác xã hội nhóm

Phát triển cộng đồng

Social work with group

Development community

6. Công trình nghiên cứu: 

Dự án

1. Assessing the children of needs and strengths at social security facilities in Ho Chi Minh City, 2021, Ho Chi Minh City Children's Rights Protection Association

2. I am strong, 2020, Care in Vietnam

3. Support migrant workers to access education and healthy services, 2019, JIFF programme, Oxfam in Vietnam

4. Promote mechanisms to enforce social policies in industrial zones, 2014, VACI 2014, Care in Vietnam

5. Assessing the children of needs and strengths at social security facilities in Ho Chi Minh City, 2021, Ho Chi Minh City Children's Rights Protection Association