Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần trong chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) năm học 2020-2021.

Điều kiện

- Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;

- Tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký chi tiết xem tại đây