Nhảy đến nội dung
x

Hội thảo quốc tế về Những nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 3-The 3rd ISSH 2024”

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Hội thảo Quốc tế về “NHỮNG NGHIÊN CỨU MỚI TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LẦN THỨ 3-THE 3RD ISSH 2024”

Hội thảo quốc tế về Những nghiên cứu mới trong khoa học xã hội và nhân văn lần thứ 3-The 3 rd ISSH 2024” do Trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp cùng 7 trường Đại học: University of Melbourne (Australia); Kaunas University Technology (Lithuania); Higher School of Economic (Russia); Jadavpur University (India); London Metropolitan University (UK); Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine (Sri Lanka); Walailak University (Thailand) sẽ được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2024 với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành, có kinh nghiệm và uy tín đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

ISSH 2024 lần thứ 3 là diễn đàn trao đổi, hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới; Là diễn đàn nhằm thảo luận về những điểm mới trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; Khuyến khích những ý tưởng sáng tạo trong hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Các bài viết đáp ứng yêu cầu học thuật sẽ được gửi đến Tạp chí Inter-Asia Cultural Studies hoặc Social Identities thuộc danh mục WoS để đánh giá và xuất bản.

Thông tin chi tiết xem tại: http://issh2024.tdtu.edu.vn/

 

The 3rd International Conference on Innovations in The Social Sciences and Humanities-The 3rd ISSH 2024

The 3rd International Conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities - The 3rd ISSH 2024” is organized by Ton Duc Thang University jointly with seven universities will be held on July 26 and 27, 2024, with the participation of leading, experienced, and reputable scientists from many countries around the world.

The 3rd ISSH 2024 is a forum for exchange and collaboration among researchers and practitioners in Vietnam and around the world; It is a platform for discussing new developments in the fields of social sciences and humanities; Encouraging creative ideas in educational activities and scientific research.

Articles meeting academic requirements will be submitted to the Inter-Asia Cultural Studies or Social Identities journal, indexed in WoS, for evaluation and publication.

The conference website: http://issh2024.tdtu.edu.vn/