Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đến sinh viên về việc tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1

Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết về chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại học thực hiện cuộc khảo sát Chương trình 4+1 trên hệ thống thông tin sinh viên. 

Nay Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn thông báo đến sinh viên để sinh viên tham gia thực hiện khảo sát chương trình 4+1 (gửi email, fanpage, website).

Thời gian thực hiện khảo sát: ngày 09-20/08/2019.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

 + Sinh viên đăng nhập vào hệ thống thông tin sinh viên;

 + Chọn khảo sát chương trình 4+1 để thực hiện khảo sát

Hình hướng dẫn cách vào cuộc khảo sát:

im1