Nhảy đến nội dung
x

Thông báo học phần bồi dưỡng sau đại năm 2019-2020

Điều kiện

 • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
 • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

 • Chọn thời khóa biểu (tại đây);
 • Thời gian ghi danh: Từ 10/06/2019 đến ngày 23/06/2019;
 • Hướng dẫn ghi danh (tại đây);
 • Triết học Mac-Lenin (mã học phần SH700000, Số tín chỉ: 3);
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học (mã học phần IN700000, Số tín chỉ: 2);
 • Học phí - học bổng:
  • Học phí: 460.000đ/tín chỉ
  • Đóng học phí tại Phòng Tài chính vào ngày 0107/07/2019;
  • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học: giảm 25% học phí.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây: