Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển dụng Công chức năm 2023 tại TP.HCM

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023;

Sở Nội vụ thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023 với số lượng như sau:

-Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển làm việc tại các phòng, ban, đơn vị thuộc các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 141 biên chế (xem tại đây)

- Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển tại phường thuộc Ủy ban nhân dân các quận: 240 biên chế.

Thông tin tuyển dụng chi tiết tại đây