Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần trong Chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019 - 2020

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc mở học phần trong Chương trình 4+1 đợt 4 năm học 2019 - 2020.

  • Điều kiện:

          - Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;

          - Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

  • Đăng ký:

          - Sinh viên cần thực hiện đăng ký ghi danh trước khi đăng ký học phần.

          - Thông tin chi tiết và hướng dẫn, sinh viên tham khảo tại: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2020/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-trong-chuong-trinh-41dot-4-nam-hoc-2019-2020