Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung)

Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1 đợt 5 năm học 2019-2020 (Đợt bổ sung) là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng, tự nguyện đăng kí học chương trình 4+1, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Xem chi tiết tại đây.