Nhảy đến nội dung
x

Thông báo bồi dưỡng sau đại học

Thông báo từ Phòng Sau đại học

Sinh viên có nguyện vọng học chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1), cách thức thực hiện ghi danh chương trình 4+1 như sau:

1. Sinh viên thực hiện theo biểu mẫu số 23 (Hướng dẫn cho SV ghi danh học bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1)

2. Xem thời khóa biểu và xem điểm trên hệ thống) trên link sau: https://grad.tdtu.edu.vn/dao-tao/bieu-mau-lien-quan-chuong-trinh-thac-si