Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) là một tổ chức khoa học và kỹ thuật được đăng ký trong lĩnh vực Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng theo Luật Khoa học và Công nghệ do Quốc hội khóa X ban hành ngày 9 tháng 6 năm 2000. SDRC hoạt động như một đơn vị xã hội tự chủ trong lĩnh vực công tác xã hội và phát triển cộng đồng:

SDRC cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp (nghiên cứu, đào tạo và tư vấn) trên cơ sở hợp đồng cho các cá nhân và tổ chức đăng ký chính thức.

SDRC hợp tác với các tổ chức khác để thực hiện các dự án phát triển, công tác xã hội và phát triển nói chung.

Người đại diện

Châu Hoàng Mẫn

Điện thoại

(028) 3841 3010

Website

info@sdrc.org.vn

Địa chỉ

273/51 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh