Nhảy đến nội dung
x
Giảng viên

Đỗ Hoàng Phương An

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Đỗ Hoàng Phương An

Do Hoang Phuong An

2. Bộ môn:

Việt ngữ học

Vietnamese studies

3. Chức vụ: 

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Văn hóa tộc người

- Nhân học đô thị

- Ethnic culture

- Urban anthropology

5. Các môn giảng dạy:

- Nhập môn khu vực học

- Các dân tộc Việt Nam

- Introduction to Regional studies

- Ethnic groups in Vietnam

6. Công trình nghiên cứu:

Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài cấp ĐHQG “Lễ tục xã hội người hoa vùng Tây Nam Bộ: truyền thống và biến đổi”, CNĐT: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thơ, MSĐT: B.2019-18b-01