Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

NCS. Hà Thế Linh

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Hà Thế Linh

The Linh Ha

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Không

No

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Phát triển du lịch bền vững

Sustainable Tourism Development

5. Các môn giảng dạy:

Chính Sách Du Lịch và Quy Hoạch, Quản trị chiến lược trong du lịch

Orism Policy and Planning, Strategic Management In Tourism

6. Công trình nghiên cứu:

- Hội thảo quốc tế

1. The Intellectual Development of the Marketing Online: A Co-Citation Analysis on 23th December 2016 in Chiayi, Taiwan (R.O.C)

2. The Development of the Marketing in Tourism Industry: A Co-Citation Analysis On August 1st -2nd 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam