Nhảy đến nội dung
x
Giảng viên

Phạm Thị Thu Hà

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Phạm Thị Thu Hà

Pham Thi Thu Ha

2. Bộ môn:

Việt ngữ học

Vietnamese studies

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer / Instructor

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Ngữ âm học và âm vị học

Phonetics and phonology

5. Các môn giảng dạy:

- Dẫn luận Ngôn ngữ học

- Nhập môn Việt ngữ học

- Ngữ âm học và âm vị học tiếng Việt

- Introduction to linguistics

- Introduction to Vietnamese linguistics

- Vietnamese phonetics and phonology

6. Công trình nghiên cứu:

- Conference papers

1. Marc Brunelle and Phạm Thị Thu Hà (2021), Individual and task-conditioned variation in the intonation of Southern Vietnamese , A state-of-the-fields workshop on Vietnamese linguistics, typology and language universals, April 16-17, 2021, the Harvard Yenching Institute.

2. Phạm Thị Thu Hà, Marc Brunelle and Hoàng Dũng (2020), Intonation in task-oriented dialogue in Southern Vietnamese , The fourth international conference on the linguistics of Vietnam ICLV-2020: Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh ngôn ngữ học khu vực và thế giới [Vietnamese linguistics in a regional and global linguistic context], December 20, 2020, Institute of Linguistics, VASS, Hanoi.

3. Phạm Thị Thu Hà and Marc Brunelle (2013), Ngữ điệu và các tiểu từ cuối câu trong tiếng Chăm Phan Rang [Intonation and sentence-final particles in Phan Rang Cham] , The first international conference on the linguistics of Vietnam ICLV-2013: Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập [Vietnamese linguistics in the context of reforms and integration], May 14-16, 2013, Institute of Linguistics, VASS, Hanoi.

- Công bố quốc tế

1. Marc Brunelle, Jeanne Brown and Phạm Thị Thu Hà (2022), Northern Raglai voicing and its relation to Southern Raglai register: Evidence for early stages of registrogenesis , Phonetica 79(2): 151-188.

2. Phạm Thị Thu Hà and Marc Brunelle (2022), Individual and task-conditioned variation in the intonation of Southern Vietnamese, In Vietnamese linguistics: A state of the field, JSEALS Special Publication No. 9 [Vol. 15(4)], 80-103.

- Công bố trong nước

1. Phạm Thị Thu Hà, Marc Brunelle and Hoàng Dũng (2020), Tương tác giữa ngữ điệu và thanh điệu trong các tác tử diễn ngôn trong tiếng Việt miền Nam [Interaction between intonation and lexical tone in Southern Vietnamese discourse markers] , Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục – Đại học Đà Nẵng [UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education].

2. Phạm Thị Thu Hà (2018), Thực trạng nghiên cứu ngữ điệu tiếng Việt ở nước ngoài [Overseas Research on Vietnamese Intonation: State of the Art], Tạp chí Khoa học – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh [Journal of Science – Hochiminh City University of Education] Vol. 8, 96-101.

3. Phạm Thị Thu Hà and Marc Brunelle (2014), Ngữ điệu của các tiểu từ cuối câu trong tiếng Chăm Đông [Intonation and Sentence-Final Particles in Eastern Cham] , Ngôn ngữ [Language] (Institute of Linguistics, Vietnam), Vol. 6, 57-69.

4. Phạm Thị Thu Hà (2011), Thảo luận về âm vực và thanh điệu trong một số ngôn ngữ nhóm Chăm [Discussion on the Registers and Tones in Some Chamic Languages] , Từ điển học và Bách khoa thư [Lexicography and Encyclopedia] (Vietnam), Vol. 6, 49-58.

- Chương sách

Phạm Thị Thu Hà and Marc Brunelle (2019), Intonation in Southern Vietnamese Interrogative Sentences , In Interdisciplinary Perspectives on Vietnamese Linguistics , Nigel Duffield, Trang Phan & Tue Trinh (eds), John Benjamins, 9-30.

- Dự án

Nước ngoài:

1. Project on collecting and posting IPA charts in languages other than English (International Phonetic Association) 2018-2020.

Nguyễn Thị Minh Châu and Phạm Thị Thu Hà (2020), KIEL/LSUNI International Phonetic Alphabet (revised to 2020) in Vietnamese .

2. Données des Recherches linguistiques de Michel Ferlus en Asie du sud-est (French MESR/BSN – Partners: LACITTO – MICA) 2014-2015.

Frederic Pain, Michel Ferlus, Alexis Michaud, Phạm Thị Thu Hà, Ryan Gehrmann and Nguyễn Thị Minh Châu (2016), EFEO-CNRS-SOAS word list for linguistic fieldwork in Southeast Asia , HAL.

3. Project on prosody in languages in Southeast Asia (The Social Science and Humanities Research Council) 2012-2016.