Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônXã hội học

ThS Hà Trọng Nghĩa

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Hà Trọng Nghĩa

Trong Nghia Ha

2. Bộ môn:

Xã hội học

Sociology

3. Chức vụ: (Phụ trách công việc của khoa/bộ môn)

Không

No

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Xã hội học dân số

Sociology of Population

5. Các môn giảng dạy:

Xã hội học đại cương, Xã hội học nông thôn, Phương pháp nghiên cứu định lượng

Introduction to Sociology, Sociology of Rural, Quantitative research methods

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố quốc tế

Ha Trong Nghia (2020), The Model of Population Transition in Vietnam in Relation to Europe and Asia: A Quantitative Approach, Journal of Asian and African Studies, Vol. 55(6) 786–800, sagepub.com/journals-permissions, DOI: 10.1177/0021909620935411, journals.sagepub.com/home/jas

- Công bố trong nước

1. Hà Trọng Nghĩa, Trần Ngọc Hồng, Tổng quan các nghiên cứu về mức sinh, dự định sinh con ở Việt Nam và thế giới , Tạp chí Khoa học Học viện Phụ nữ Việt Nam, Quyển 11, Số 3-2020, ISSN: 2615-9007.

2. Nghĩa, H. T., & Hải, N. D. (2017). Giá trị xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập nhìn từ quan điểm hệ thống - cấu trúc. Đại học Văn Hiến, 111-124.

3. Nghĩa, H. T. (2013). Ứng dụng Bản đồ tư duy trong dạy học. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.

4. Nghĩa, H. T. (2013). Là sinh viên giỏi - Bạn dám không? Hồng Đức.

5. Nghĩa, H. T. (2012). Hoạt động đọc sách của sinh viên. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.

6. Nghĩa, H. T. (2010). Thái độ của sinh viên đối với chủ nghĩa Mác. Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng.

7. Nghĩa, H. T. (2010). Quan điểm của các nhà xã hội học kinh điển về quá trình phát triển xã hội. Hồ Chí Minh: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

8. Hải, N. D., & Nghĩa, H. T. (2010). Áp dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong các ngành Khoa học xã hội. Nội san Đại học Văn Hiến.