Nhảy đến nội dung
x
Chức vụGiảng viên
Bộ mônDu lịch

ThS. Huỳnh Thị Ánh Hồng

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Huỳnh Thị Ánh Hồng

Huynh Thi Anh Hong

2. Bộ môn:

Du lịch

Tourism

3. Chức vụ:

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Tiếp thị trong du lịch

Tourism marketing

5. Công trình nghiên cứu:

- Công bố quốc tế :

Huynh Thi Anh Hong (2019), Gastonomy Tourism: A new Developing Orientation of Ho Chi Minh City Tourism, Proceedings of International conference on Innovations in the Social Sciences and Humanities, ISBN: 978-0-9945391-4-4