Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên nghiên cứu
Bộ mônXã hội học

TS Đặng Thị Kim Phụng

BÀI BÁO QUỐC TẾ

ISI

 1. Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B. (2017). ‘The Institutional Capacity for Forest Devolution: The Case of Forest Land Allocation in Vietnam’. Development Policy Review DOI: 10.1111/dpr.12251  
 2. Dang, T.K. P. Turnhout, E.; Arts, B.J.M. (2012). ‘Changing forestry discourses in Vietnam in the past 20 years’. Forest Policy and Economics 2, 31– 41.

Scopus

 1. Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B. (2016). ‘A framework for assessing governance capacity: An illustration from Vietnam’s forestry reforms’. Environment and Planning C: Government and Policy 34(6): 1154-1174. DOI: 10.117710263774X15598325

BÀI BÁO TRONG NƯỚC

 1. Đặng, Thị Kim Phụng (2017). Các thay  đổi căn bản trong chính sách lâm nghiệp Việt Nam dưới thời kỳ đổi mới. PanNature (Trung tâm Con người và Thiên nhiên).

https://www.thiennhien.net/2017/03/31/cach-thay-doi-can-ban-trong-chinh-sach-lam-nghiep-viet-nam-duoi-thoi-ky-doi-moi/

 1. Đặng, Thị Kim Phụng (2015). Thực hiện các nghiên cứu nhanh phục vụ công tác hoạch định các chính sách nhà nước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ  tỉnh Tây Ninh 2016. Tập san Khoa học Công nghệ Tây Ninh số 4 (2015).
 2. Đặng, Thị Kim Phụng (2014).Tác động của các loại hình sinh kế địa phương tới tài nguyên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Tập san Khoa học Công nghệ Tây Ninh số 4 (2014).

SÁCH  QUỐC TẾ

 1. Dang, Thi Kim Phung (2014). The Governance Capacity of Forest Land Allocation Policy in Vietnam. Wageningen University, the Netherlands. IBSN 978-94-6257-074-0.
 2. Dang, Thi Kim Phung (2007). Rural livelihood in the buffer zone of Lo Go – Xa Mat National Park and their impacts on forest biodiversity. Swedish University of Agricultural Sciences. ISSN 1653-834X.

BÀI BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ

 1. Dang, Thi Kim Phung; Visseren-Hamakers, I.J.; Arts, B.J.M. (2013). The Institutional Capacity for Forest Devolution: The Case of Forest Land Allocation in Vietnam. In: Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS), 04-05 October 2013, Izmir, Turkey.
 2. Dang, Thi Kim Phung; Visseren-Hamakers, I.J; Arts, B.J.M. (2013). A framework for assessing governance capacity: an illustration from Vietnam forestry reform. In: Proceedings of The Nordic Environmental Social Sciences Conference (NESS), 11-13 June 2013, Copenhagen, Denmark.
 3. Dang, Thi Kim Phung (2011). The Legitimacy of Forest Devolution Policy: The Case of Forest Land Allocation in Tay Ninh province, South Vietnam. In: Proceedings of the Colorado Conference on Earth Systems Governance: Crossing Boundaries and Building Bridges, Colorado State University, USA, 17-20 May 2011.
 4. Dang, Thi Kim Phung (2008). Land use conflicts and forest rehabilitation in Ba Den Mountain, Tay Ninh province, South Vietnam. In: Proceedings of BOKU International Conference: Mountain Forests in a Changing World, 2-4 April 2008 ,Vienna, Austria.
 5. Jacobs, A., Simon, C., Fernander, Y.G., Dang, T. K. P., De Oliveira, T. B. (2008). Forest transitions in tropical forests: Main drivers and policy implications. In: Proceedings of the International Symposium: Forest Transitions in the Tropics: Are tropical forests on their way to recovery? 19 June 2008, Ede, the Netherlands.

BÀI BÁO HỘI THẢO TRONG NƯỚC

 1. Tác động của các loại hình sinh kế địa phương tới tài nguyên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Báo cáo Hội thảo mười năm thành lập Vườn quốc gia Lò Gò-Xa mát (2012). Tây Ninh.

DỰ ÁN

Dự án quốc tế

 1. Principal investigator of the project: The Governance Capacity of Forest Land Allocation in Vietnam. The Netherlands Ministry of Foreign Affairs (2010-2014).
 1. Principal investigator of the project “Raising public awareness on sustainable forest management in Vietnam” (2002). SIDA.
 2. Inspector of the project “The pre-assessment of Binh Dinh Plantations, Qui Nhon Province, Viet Nam” (2013). Soil Association Woodmark, the UK.

Dự án trong nước

 1. Thành viên Dự án:  Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.
 2. Thành viên Dự án “Nâng cao năng lực giám sát đa dạng sinh học và xây dựng cớ chế chia sẻ lợi ích cho Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát” (2012). Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam.
 3. Điều phối viên Dự án “Giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (2009). UBND tỉnh Tây Ninh.
 4. Điều phối viên Dự án “Hỗ trợ Tây Ninh trong việc trồng rừng phủ xanh và cải thiện môi trường thiên nhiên”. Công ty liên doanh Bristish American Tobacco- Vinataba.