Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên nghiên cứu
Bộ mônXã hội học

TS Đặng Thị Kim Phụng

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

TS. Đặng Thị Kim Phụng

Dr. Dang Thi Kim Phung

2. Bộ môn:

Bộ môn Xã hội học

Sociology Department

3. Chức vụ:

Trưởng nhóm nghiên cứu Global Inquiries and Social Theory Research Group

Head of Global Inquiries and Social Theory Research Group

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Chính sách lâm nghiệp

Chính sách xã hội

Biến đổi xã hội

Tác động xã hội – môi trường của các hoạt động phát triển

Forestry policies

Social policies

Social changes

Social and environmental impacts of development activities

5. Các môn giảng dạy:

-Môi trường & Xã hội

-Môi trường & Phát triển

-Xã hội học Tổ chức và Quản lý

-Thiết kế và đánh giá dự án phát triển

-Phân tích định tính nâng cao

-Viết bài báo khoa học xã hội.

-Environment & Society

-Environment & Development

- Sociology of Organizations and Management

-Development Project Design & Evaluation

-Advanced Qualitative Analysis

-Writing a Scientific Paper in the Social Sciences

6. Công trình nghiên cứu:

- Công bố quốc tế

Journal articles

1. Dang, T.K.P.; Luong, T.N. (2023). ‘Social impacts of zero-COVID policy on airline workers in Ho Chi Minh City, Vietnam. Inter-Asia Cultural Studies’ (ISI, Forthcoming)

2. Dang, T.K.P. (2023). Job satisfaction during Covid-19 social distancing: The case of teleworkers in Vietnam. Central European Management Journal , 31(2), 509–523. https://doi.org/10.57030/23364890.cemj.31.2.55

3. Dang, T.K.P. (2023). Green Nature or Green Fantasies: Representations of Ecotourism in Vietnam. Sustainability, 15(5), p.4601. https://doi.org/10.3390/su15054601 (ISI)

4. Dang, T.K.P. (2022). ‚The Discourse of Forest Cover in Vietnam and Its Policy Implications‘. Sustainability, 14(17), p.10976. https://doi.org/10.3390/su141710976 (ISI)

5. Dang, T. K. P. (2021). ‘Livelihood and Poverty: The Case of Poor Women in the Rural Areas of Ca Mau Province, Vietnam’. Advances in Southeast Asian Studies , 14(1), 99-120. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0047 (Scopus)

6. Dang, T.K.P. (2020). Tourism imaginaries and the selective perception of visitors: Postcolonial heritage in Con Dao Islands, Vietnam. Islands Studies Journal. https://doi.org/10.24043/isj.132 (ISI)

7. Dang, T. K. P (2020). Forestry Policy and Legitimacy: The Case of Forest Devolution in Vietnam. Journal of Asian and African Studies, 55(6), 848-862. https://doi.org/10.1177/0021909620935424 (ISI)

8. Dang, T, K. P. (2020). Innovations of education socialisation in Vietnam: From participation towards privatisation. Education Philosophy and Theory , 1-12. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1752191 (ISI)

9. Dang, T. K. P., Mariëlle Van Der Zouwen, I. J., Arts, B. (2019). ‘Challenges of Forest Governance: The Case of Forest Rehabilitation in Vietnam. Public Organization Review 19(4) , 425-452. https://doi.org/10.1007/s11115-018-0414-x (ISI)

10. Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B. (2018). ‘Forest devolution in Vietnam: From rhetoric to performance. Land Use Policy 77 (2018) : 760– 774. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.008 (ISI)

11. Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B. (2017). ‘The Institutional Capacity for Forest Devolution: The Case of Forest Land Allocation in Vietnam’. Development Policy Review 35, 723–744 https://doi.org/10.1111/dpr.12251 (ISI)

12. Dang, T. K. P., Visseren-Hamakers, I. J., Arts, B. (2016). ‘A framework for assessing governance capacity: An illustration from Vietnam’s forestry reforms. Environment and Planning C: Government and Policy 34(6) : 1154-1174. https://doi.org/10.1177%2F0263774X15598325 (ISI)

13. Dang, T.K. P. Turnhout, E.; Arts, B.J.M. (2012). ‘Changing forestry discourses in Vietnam in the past 20 years’. Forest Policy and Economics 2, 31– 41. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.07.011 (ISI)

Conference papers

1. Dang, T. K. P., Luong, T. N. (2021) ‘Social impacts of covid-19 on aviation employees: The case of Vietnam Airlines flight attendants in Ho Chi Minh City, Vietnam’. Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in The Social Sciences and Humanities (2nd ISSH), 17-18 December 2021, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Fernando, O. P., Dang, T. K. P. (2021) ‘Social networks of overseas Filipino teachers in Ho Chi Minh City, Vietnam’. Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in The Social Sciences and Humanities (2nd ISSH), 17-18 December 2021, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

3. Thi Kim Phung Dang, Tran Ngoc Hong (2020). Teleleworking and job satisfaction: How the Covid-19 outbreak shapes the new working pattern in Vietnam? In: Proceedings of The International Conference on Finance and Economics, 18-19 November, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City Vietnam.

4. Dang Thi Kim Phung (2019). Socialisation of Education in Vietnam: From Participation to Privatisation. Proceedings of the International Conference on Innovations in The Social Sciences and Humanities, 4-5 October 2019, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

5. Dang, Thi Kim Phung; Visseren-Hamakers, I.J.; Arts, B.J.M. (2013). The Institutional Capacity for Forest Devolution: The Case of Forest Land Allocation in Vietnam. In: Proceedings of The International Conference on Social Sciences (ICSS), 04-05 October 2013, Izmir, Turkey.

6. Dang, Thi Kim Phung; Visseren-Hamakers, I.J; Arts, B.J.M. (2013). A framework for assessing governance capacity: an illustration from Vietnam forestry reform. In: Proceedings of The Nordic Environmental Social Sciences Conference (NESS), 11-13 June 2013, Copenhagen, Denmark.

7. Dang, T.K. P. (2011). The Legitimacy of Forest Devolution Policy: The Case of Forest Land Allocation in Tay Ninh province, South Vietnam . The Colorado Conference on Earth Systems Governance: Crossing Boundaries and Building Bridges, Colorado State University, USA, 17-20 May 2011.

8. Dang, Thi Kim Phung (2008). Land use conflicts and forest rehabilitation in Ba Den Mountain, Tay Ninh province, South Vietnam. In: Proceedings of BOKU International Conference: Mountain Forests in a Changing World, 2-4 April 2008, Vienna, Austria.

9. Jacobs, A., Simon, C., Fernander, Y.G., Dang, T. K. P., De Oliveira, T. B. (2008). Forest transitions in tropical forests: Main drivers and policy implications. In: Proceedings of the International Symposium: Forest Transitions in the Tropics: Are tropical forests on their way to recovery? 19 June 2008, Ede, the Netherlands.

- Công bố trong nước

1. Đặng, Thị Kim Phụng (2017). Các thay đổi căn bản trong chính sách lâm nghiệp Việt Nam dưới thời kỳ đổi mới. PanNature (Trung tâm Con người và Thiên nhiên). https://www.thiennhien.net/2017/03/31/cach-thay-doi-can-ban-trong-chinh-sach-lam-nghiep-viet-nam-duoi-thoi-ky-doi-moi/

2. Đặng, Thị Kim Phụng (2015). Thực hiện các nghiên cứu nhanh phục vụ công tác hoạch định các chính sách nhà nước. Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh 2016. Tập san Khoa học Công nghệ Tây Ninh số 4 (2015).

3. Đặng, Thị Kim Phụng (2014). Tác động của các loại hình sinh kế địa phương tới tài nguyên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Tập san Khoa học Công nghệ Tây Ninh số 4 (2014).

- Sách

1. Dang, Thi Kim Phung (2014). The Governance Capacity of Forest Land Allocation Policy in Vietnam. Wageningen University, the Netherlands. IBSN 978-94-6257-074-0.

2. Dang, T. K. P. (2006). ‘Rural livelihoods in the buffer zones of Lo Go Xa Mat National Park and its impacts on forest biodiversity’. Center of Biodiversity, Swedish University of Agricultural Sciences. ISSN 1653-834X.

- Chương sách

1. Dang, T. K. P. (2018). Challenges of Forest Governance. In A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, # Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. Online ISBN 978-3-319-31816-5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3541-1

- Dự án

Nước ngoài

1. Between Dark Heritages and Ecotourism: Post- colonial Ecologies in Vietnam (2018-2019). British Academy, Newton Mobility Grant Project NMGR1180418.

2. The Governance Capacity of Forest Land Allocation in Vietnam (2010-2014), Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands.

Trong nước

1. Livelihood and poverty: The case of poor women in the coastal areas of Ca Mau province (2019-2020), FOSTECT.

2. Thành viên Dự án “Giải pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị và huy động đóng góp của người dân trong quá trình đô thị hóa tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai” (2018-2019). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

3. Thành viên Dự án “Nâng cao năng lực giám sát đa dạng sinh học và xây dựng cớ chế chia sẻ lợi ích cho Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát” (2012). Quỹ bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam.

4. Điều phối viên Dự án “Giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (2009). UBND tỉnh Tây Ninh.

5. Điều phối viên Dự án “Hỗ trợ Tây Ninh trong việc trồng rừng phủ xanh và cải thiện môi trường thiên nhiên” (2002). Công ty liên doanh Bristish American Tobacco- Vinataba.