Nhảy đến nội dung
x
Nhiệm vụGiảng viên
Bộ mônLý luận chính trị

TS Nguyễn Công Hưng

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1. Họ và tên:

Nguyễn Công Hưng

Nguyen Hung Cong

2. Bộ môn:

Lý luận chính trị

Department of Political Theory

3. Chức vụ: (Phụ trách công việc của khoa/bộ môn)

Giảng viên

Lecturer

4. Lĩnh vực nghiên cứu:

Lý luận chính trị

Political Theory

5. Các môn giảng dạy:

Lý luận chính trị

Political Theory