Nhảy đến nội dung
x
Chức vụTrưởng bộ môn Lý luận chính trị
Tổ trưởng Tổ công đoàn
Bộ mônLý luận chính trị

TS Phạm Thị Thanh Huyền

BÀI BÁO TRONG NƯỚC

1. Phạm Thị Thanh Huyền (2011), “Xây dựng nền văn hóa mới ở miền Bắc phục vụ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, số 5 (246).
2. Phạm Thị Thanh Huyền (2014), “Sức mạnh của văn hóa trong xây dựng hậu phương miền Bắc những năm 1954- 1965”, Tạp chí Giáo dục Lý luận, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Hà Nội, số 216.
3. Hồ Khang- Phạm Thị Thanh Huyền (2015), “Xây dựng hậu phương chiến lược trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, Tạp chí Lịch sử Quân sự số  277.

BÀI BÁO HỘI THẢO TRONG NƯỚC
1. Phạm Thị Thanh Huyền (2013), “Đảng với công cuộc xây dựng văn hóa ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965”, Hội thảo khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Su, Le Phuong Thao, Pham, Thi Thanh Huyen, Hoang, Thi Van, (2017), Promoting the strength of Nha Trang, Khanh Hoa in attracting Russian tourists back, ISBN: 978-0-9945391-2-0

SÁCH TRONG NƯỚC
1. Phạm Thị Thanh Huyền (2017), Lịch sử Đảng bộ xã Đất Quốc (1930- 2015).
2. Phạm Thị Thanh Huyền (2018), Lịch sử Đảng bộ xã Hiếu Liêm (1930- 2015)