Nhảy đến nội dung
x

Họ và tên

ThS. Chung Lê Khang

Ngành học

Việt Nam học

Vietnamese Studies

Khóa học

Khóa 15 (2011 – 2015)

2011 – 2015

Chức vụ hiện tại

Giảng viên

Lecturer

Đơn vị công tác hiện tại

Khoa Ngữ Văn, Trường đại học Sư phạm TP.HCM

Faculty of Literature, Ho Chi Minh City University of Education